Kevätkokous / Vårmöte 13.3.2024

Kevätkokous 13.03.2024

Ensin pidettiin kevätkokous missä käytiin läpi säännöissä määritellyt asiat sekä yhdistyksen toimintaa.

Sen jälkeen Finnpilotin luotsaus päällikkö Sanna Sonninen piti esitelmän luotsauksesta ja etäluotsauksesta.

Finnpilotilla on pitkään ollut kovat haasteet, miten pystyvät tarjoaman palvelujaan asiakkaille ja se ei ole kyllä yhtään helpottunut, kun toiminta pitää olla vielä kannattavaa. Tällä hetkellä osa Finnpilotin henkilöstöstä on lomautettuna taloudellisista syistä, ja se tehdään osissa. Tämä on jatkunut koko tämän vuoden, ja tämän hetken lakkotilanne ei ole yhtään helpottanut tilannetta.

Luotsin työ on paljon muuttunut viime vuosina koska suurin osa asiakkaista ovat ulkomaalaisia varustamoita. Luotsaus on myös muuttunut koska nyt halutaan luotsaus laituriin asti. On hyvin paljon päälliköitä kenellä ei ole laituriajo kokemusta, vaan luotsi tekee sen. Linja laivojen päälliköille on melkein kaikilla kirja väylillä ja hoitavat luotsauksen itse.

Finnpilot on lisännyt luotsien koulutusta hyvin paljon, ja myös muistettava, että se ole kovin halpa koulutus. Hinaajien käyttö ja saattohinaus on tullut nyt melkein kaikille koska isoja laivoja on myös muualla, kun Kilpilahdessa.

Etäluotsaus on vielä aivan alkutekijöissä ja työ on vasta alussa. Kokeiluja on Suomessa ollut ja ne ovat osoittaneet, että se on mahdollista, ja varmaan tulee jossain muodossa tulevaisuudessa.

Sanna on perustanut Globaalin ryhmän mitä vie asian eteenpäin maailman laajuisesti. Siinä on myös isot komentosilta tuottajat koska laitteet pitää olla yhteensopivat. Luotsilla ja laivan päälliköllä pitää olla sama kartta ja tutka kuva. Ryhmässä on mukana 18 maata ja kaikki isot laitetoimittajat.

Se on ainoa tie viedä asia eteenpäin, koska Suomi on niin pieni maa, että meille ei ole mahdollisuuksia viedä asia eteenpäin ja rahat loppuvat varmasti saman tien. Kun on leveämmät hartiat saa sitten jotain aikaiseksi ja siinä työssä Sanna on varmasti oikea henkilö viedä asia eteenpäin.

Esitelmän jälkeen nautittiin talon erinomaista lohikeittoa ja asiasta keskusteltiin vilkkaasti.

22 jäsentä osallistui tilaisuuteen.

Vårmöte 13.03.2024

Först höll vi vårmöte var vi gick igenom i stadgarna nämda ärenden och föreningens verksamhet. Efter det höll Finnpilots lotsnings chef Sanna Sonninen ett föredrag om lotsingen och fjärrlotsingen.

Finnpilt har länge haft hårda utmaningar, hur de skall kunna ge betjäning åt kunderna, och de har nu inte blivit lättare, när verksamheten skall vara ännu lönsam.  För tillfället är en del av Finnpilots personal permiterade, och det görs i delar. Detta har varat hela detta år, och den nuvarande strejksituationen har inte lättat situationen.

Lotsens arbete har ändrats mycket de sista åren, för största delen av kunderna är utlänska rederier. Lotsingen har ochså ändrats, för nu vill man ha lotsningen ända till kajen. Det finns mycket befälhavare som inte erfarenhet att köra till kaj, utan lotsen gör det. Linje fartygens befälhavre har nästan alla brev på farleden och gör lotsningen själv.

Finnpilot har ökat skolningen för lotsarna mycket, och man skall komma ihåg att det inte är någon billig skolning. Användning av bogserbåtar och eskort bokserning har kommit nu åt nästan alla för det är stora fartyg ochså annars än i Kilpilahti.

Fjärrlotsning är ännu bara på sin början och arbetet är först i sin början. Fösök har varit i Finland och de har visat att det är möjligt, och kommer säkert i någon form i framtiden.

Sanna har grundat en Global grubb som för saken framåt världsomfattande. Där är ochså med de stora kommando brygg producenterna för anläggningarna skall vara kompabitala. Lotsen och befälhavaren bör ha samma kartta och radarbild. I gruppen är med 18 länder och alla stora anläggnings producenter.

Det r den ända vägen att föra saken framåt, för Finland är ett litet land, och vi har inte möjligheter att föra skaken framåt och pengarna tar säkert slut genast. När man bredare axlar så får man något till stånd och i det arbetet är säkert Sanna rätt person att föra saken framåt.

Efter föredraget njöt vi av en utmärkt laxsoppa och diskuterade om ämnet livligt.

22 medlemmar deltog i tillställingen.

Stig Sundberg

Puheenjohtaja/ Ordförande