Jäsentilaisuus – medlemstillställning 19.4.2023

Jäsentilaisuus 19.04.2023

Senior Loss Prevention Manager Martti Simojoki piti esitelmän vastuu vakuutuksista (P&I) merikuljetuksissa. Se on tänä päivänä todella haastava johtuen, että niin moneen maahan on kohdistettu sanktioita. Kaikista eniten niitä on kohdistettu Venäjälle, yhteensä yli 13000.

Koska koko kuljetus ketju on oltava täysin läpinäkyvää se teettää vakuutuksen antajille valtavasti töitä. Kun ne vielä muuttuvat koko ajan, on vaikeata selvittää, onko laiva tai sen lasti sanktioitten ulkopuolella tai sitten kuuluvatko ne sanktioitten piiriin.

Öljy kuljetukset ovat haastavia koska EU on asettanut hintakaton Venäjän öljylle ja jos se menee yli länsimaiset vakuutus yhtiöt eivät anna vastuu vakuutusta varustamolle. Hinta on sovittava 5 päivää ennen, kun öljy lastataan laivaan, mitä on öljy kuljetuksissa todella pitkä aika, koska öljyn hinta vaihtelee koko ajan ja siinä ajassa voi tapahtua todella paljon. Öljy viedään EU:n ulkopuolelle koska EU ei osta Venäjän öljyä. EU UK ja US ovat kieltäneet ostamasta Venäläistä öljyä. Varustamo on todistettava, että se ei kuljeta öljyä mitä on kalliimpaa, kun EU:n asettama hintakattoa. Se koskee koko kuljetus ketjua, kunnes öljy on ostajan varastossa. Öljyä voidaan vielä kuljettaa aluksilla mitkä ovat jonkun EU maan lipun alla, jos se täyttää tietyt ehdot.

Koska öljy viedään EU:n ulkopuolella, tehdään myös paljon STS operaatioita EU:n alueilla mitä sitten myös asetta omat haasteensa, kun pitää selvittää mistä öljy on peräisin. Osa öljystä sekoitetaan muualta ostettuun öljyyn ja siinä on sitten omat rajoitteensa, miten se määritellään mistä öljy on peräisin.

Venäjän varjolaivasto on sitten oma lukunsa. Miten iso se on ei varmaan kukaan tiedä, mutta puhutaan varmaan sadoista laivoista. Niiden kunto ja miehistön pätevyys voi olla sitten jotain muuta, mitä sen kuuluu olla. Kukaan ei oikein pääse tarkastamaan niitten kunto ja miehistän pätevyyttä, när de icke opererar innom EU. Miten laivat ovat vakuutettu ei ole kovin helppoa selvittää. Tämä on ongelma meillä täällä Suomenlahdella koska hyvin paljon Venäjän öljystä lähtee maailmalle Venäjän Itäisen Suomenlahden satamista. Jos sattuu vakava öljyonnettomuus ja P&I vakuuttaja on Venäjästä, niin saattaa olla vaikeuksia saada korvauksia ja apua. Silloin se kaatuu ranta valtiolle. Isossa öljy onnettomuudessa puhutaan todella isoista summista.

Aiheesta seurasi vilkas keskustelu. Tämän jälkeen nautittiin iltapalaa, mitä oli lihapullia konjakki kastikkeessa ja oli hyvä.

Stig Sundberg

Puheenjohtaja

Medlemstillställning 19.04.2023

Senior Loss Prevention Manger Martti Simojoki höll ett föredrag om ansvarsförsäkringar (P&I) i sjötransporter. Det är i dagens läge krävande på grund av att mot så många länder är satta sanktioner. Allra mest är de satta emot Ryssland, sammanlagt över 13000.

För att hela transport kedjan måste vara helt genoskinlig, förorsakar det åt försäkringsgivaren enormt mycket arbete. När de ännu ändrar hela tiden, är det svårt att utreda om fartyget eller dens last utanför sanktionerna eller hör de till sanktionerna.

Olje transporterna är krävande för att EU har satt ett pris tak på den Ryska oljan och om det går över den så ger inte de västlänska försäkringsbolagen ansvars försäkringar åt rederiet. Priset måste avtalas 5 dagar för oljan lasta lastas på fartyget, och det är en mycket lång tid i olje tarnsporterna, för att oljans pris ändras hela tiden och på den tiden kan det hända verkligen mycket. Oljan tarnsporteras utanför EU, för EU köper inte Rysk olja. EU UK och US har förbjudit att köpa Rysk olja. Rederiet måste bevisa att de inte tarnsporterar olja som är dyrare än den av EU satta pris taket. Det gäller hela transport kedjan tills oljan är i köparens lager. Olja kan ännu transporteras med fartyg som är under något EU land flagga, om det uppfyller vissa vilkor.

För att oljan transporteras utanför EU, görs det ochså mycket STS operationer innom EU regionen, som ochså sätter sina egna utmaningar, när man måste utreda varifrån oljan kommer. En del av oljan blandas med olja som är köpt annanstans ifrån, och där är egna begränsningar, hur man definierar varifrån oljan kommer.

Rysslands skuggflotta är sedan sin egen sak. Hur stor den är vet säkert ingen, men det är säkert hundratals fartyg. Deras kondition och besättningens kompetens kan vara något helt annat vad den borde vara. Ingen kan riktigt granska deras kondition och besättningens kompetens, när de inte opererar innom EU. Hur fartygen är försäkrade är ochså inte lätt att utreda. Det är ett problem för oss här i Finska Viken, för mycket av den Ryska oljan far ut i världen frånde ryksa hamnarna i Östra Finska viken. Om det händer en allvarlig oljekatastrof och P&I försäkraren är från Ryssland kan det vara svårt att få ersättning och hjälp. Då faller det på strand nationen. I stora olje katastrofer pratar man om verkligen stora summor.

Om ämnet följde en livlig diskussion. Efter det här åt vi kvällsbiten, som var köttbullar i konjaks sås och det var gott.

Stig Sundberg

Ordförnade.