Tapio Lehtinen – Jäsentilaisuus/Medlemstillställning 23.3.2022

Jäsentilaisuus Handelsgillet 23.03.2022.

Tapio Lehtinen piti esitelmän hänen maailmanympäri purjehduksestaan Asteria veneillään. Purjehdus kesti 322 päivää Lehtisen osalta.

Kilpailu oli Golden Globe 2018 Race ja se purjehdittiin ilman apuvälineitä ja pysähtymättä.

Kilpailu alkoi 01.07.2018 Les Sables d `Olonnen satamakaupungissa Biskajanlahdella ja päättyi samaan kaupunkiin. Lehtinen tuli maaliin 19.05.2019.  

Syy minkä takia Lehtisen purjehdus kesti niin kauan oli, että veneen pohja oli maalattu väärällä värillä. Pohja maalattiin Suomessa ja hän uskoi, että se oli mitä oli luvattu, mutta se oli sitten jotain aivan toista. Veneen pohjaan kasvoi hanhenkauloja, ja ne kiinnittyivät koko pohjan alueelle. Tämä hidasti matkan tekoa merkittävästi ja Lehtinen tuli maaliin 100 päivää voittajan jälkeen.

Kun kilpailu alkoi Lehtisen vene, oli vielä pahasti kesken ja hän teki ensimmäiset kaksi kuukautta joka päivä töitä veneessä, että hän sai paikat kuntoon. Näin olleen hän ei kiinnittänyt niin suurta huomiota siihen, että vauhti alkoi hiipumaan.

27.10.2018 hänelle selvisi mitä oli tapahtunut, kun hän teki sukelluksen veneen pohjan alle. Mitään ei ollut tehtävissä enää. Kun hän ohitti Tasmanian 05.11.2018 hän yritti saada lupaa kilpailujohtajalta puhdistaa pohjan mutta hän ei saanut. Piti olla vähintään 200 rannikon ulkopuolella ja siinä se oli mahdotonta sääolosuhteiden takia. Hänen oli tyydyttävä kohtaloon.

Hän päätti kuitenkin jatkaa kilpailua alkuperäisen suunnitelman mukaan. Päällikkö yrittää aina tuoda aluksensa määränpäähänsä.

Se mitä teki suuren vaikutuksen minuun oli, se valtava työ mitä hän tekee sen eteen, että valtameri-

purjehdustaito säilyy Suomessa. Sillä on pitkät perinteet Suomessa. Gustav Erikssonin purjelaivat olivat tunnettuja maailman merillä siitä, että Päälliköt ja miehistö olivat erittäin ammattitaitoisia.

Tapio Lehtinen lähtee vielä tekemään kaksi purjehdusta maailman ympäri. Ensimmäinen on yksinpurjehdus ja toinen miehistön kanssa.

Helsingin Laivanpäällikköyhdistys ry toivottaa hänelle suotuisia tuulia tulevissa purjehduskilpailuissa ja toivoo näkevänsä hänet uudestaan sen jälkeen.

Stig Sundberg

Puheenjohtaja.

Medlemstillställning Handelsgillet 23.03.2022.

Tapio Lehtinen höll ett föredrag om sin jordenrunt seglats med sin Asteria båt. Seglatsen tog 322 dagar för Lehtinen.

Tävlingen var Golden Globe 2018 Race 2018 och den seglades utan hjälpmedel och utan att stanna.

Tävlingen började 01.07.2018 i Les Sables d `Olonnen hamnstad i Biskaija bukten och slutade i samma stad. Lehtinen kom i mål 19.05.2019.

Orsaken varför Lehtinens seglats räkte så länge var att bottnet på båten var målad med fel färg. Bottnet målades i Finland och han trodde att det var det vad var lovat, men det var något helt annat. På båtens botten växte gåshalsar, och de fastnade på hela bottnet. Detta fördröjde resan märkbart och Lehtinen kom i mål 100 dagar efter vinnaren.

När tävlingen började var Lehtinens båt mycket på hälften och han gjorde de första två månaderna varje dag arbete i båten att han fick platserna i skick. På grund av det detta märkte han inte att farten började avta.

27.10.2018 klarnade det för honom vad som hade skett, när han gjorde en dykning under bottnet på båten. Ingenting var att göra mer. När han passerade Tasmanien 05.11.2018 försökte han få lov av tävlingsledaren att rengöra bottnet, men han fick inte. Man borde ha varit 200 nm utanför kusten och där var det omöjligt på grund av väderleksförhållandena. Han fick acceptera sitt öde.

Han beslöt i alla fall att fortsätta tävlingen enligt den ursprungliga planen. Befälhavaren försöker alltid att ta fartyget till sin destination.

Det som gjorde ett stort intryck på mej hur mycket arbete han gör för att bevara oceanseglings kunskapen i Finland. Den har en lång tradition i Finalnd. Gustav Erikssons segelfartyg var kända på världshaven, för att Befälhavaren och besättningen var mycket yrkeskunniga.

Tapio Lehtinen far ännu och gör två seglingar runt jorden. Den första är en ensamsseglats och den andra med besättning.

Helsingfors Skeppsbefälhavareförening rf önskar honom gynsamma vindar i de kommande seglingstävlingarna och önskar att se honom efter det.

Stig Sundberg

Ordförande