Motesprotokol

 

Plats:                                  Casa Mare, Gyldensvägen 6, Helsingfors

Tidpungt:                             16.9.2020 klo 18.00–19.45

Närvarande:                       17 medlemmar, namnen i gästboken.

 

Före medlemsmötet höll ledande sakkunnig Sinikka Hartonen, Finlands Rederier rf, ett föredrag om Finalnds rederiers verksamhets nu tillstånd.

 

1.                                         Öppnande av mötet.

Föreningens ordförande öppnade mötet kl 19:15.

 

2.                                         Val av medelms mötets ordförande och sekreterare.

Beslut:         Medelmsmötet valde Stig Sundberg till ordförande för mötet, och

                      Matti Aaltonen till sekreterare

 

3.                                         Mötets laglighet och beslutförhet.

Beslut:         Medlemsmötet är laglig sammankallat och beslutfört.

 

4.                                         Mötets arbetsordnings godkännande.

Päätös:         Medelmsmötet godkände föredragslistan till arbetsordning.

 

                                            5.  Föreningens verksamhet under korona epidemin.

5.1 Föreningens verksamhet har varit stoppad sedan 11.03.2020 på grund av korona epidemin. Finlands regering begränsade mycket av verksamheten, och restaurangerna måste stänga dörrarana. På grund av detta kunde föreningen inte ordna möten och andra evenemang. Alla företag förbjöd ochså besök till deras lokaliteter. Förflyttande av de överenskomna sammanträffandena beslöt styrelsen via e-mail.

 

5.1                5.2 Sommarutfärden tiil Estland.

                      Styrelsen beslöt på begäran av Esterna att förflytta sommarutfärden till nästa år. Den nya tidpungten är 06-08.08.2021, och destinationen är Saarenmaa. En natt tillbringar vi Tallin, varefter 7.8.2021 förflyttar vi oss till Saarenmaa och retur resan 08.08.2021. Priset är 350 € billigare än 2017 resa, så det lönade sej att förflytta i stället för att inställa.

 

5.2                 5.3 Hans Langh, Piikkiö

Hans Langh inbjöd föreningen på besök vid 2019 höstmöte. Styrelsen beslöt att förflytta det planerade Hans Langh besöket till nästa vår på grund av säkerhetsskäl. Korona epidemin är inte över ännu och en stor del av medlemmarna hör till riskgruppen. Ordförande har kommit överens om saken med Hans Langh.

 

5.3                5.4  Captain’s Dinner

Styrelsen beslöt att förflytta den 10.10.2021 planerade Captain`s dinner till nästa vår. Saken förfrågades av bröder föreningarna och deras ståndpungt var att förflytta. Den nya tidpungten är 15.5.2021. Fastän restaurangerna har haft det hårt, kan vi inte ta en sådan risk att någon av oss får smittan.

 

 6.    Nya besök.

Föreningen har inga planerade företags besök på grund av korona epidemin. Föreningen startar verksamheten när omständigheterna tillåter. Omständigheterna följes med hela tiden och om besöken beslutes med säkerheten först.

 

                                            7. Handelsgillets reparations arbeten.

Handelsgillets reparations arbeten framskrider inte på förväntat sätt. Därför hålles detta medlemsmöte på Casa Mare. Ochså höstmötet hålles på Casa Mare, men vårens möten är ganska säkert på Handelsgillet. Det var en diskussion om, varför vi håller Handelsgillet som mötesplats. Ordförande konstaterade att prisnivån är avgörande. De andra erbjudaren kommer inte ens nära. Visserligen reparationens krävda ändringar i prisnivån blir först klara efter reparationen.

 

8. Sea Sunday -priset

Sea Sunday, -priset delades inte ut i år, för enligt prisrådet fanns det inte kandidater som fyllde kraven. Föreningens kandidat Bengt Ove Gustafsson , Viking Sky:s befälhavre, ansåg prisrådet att priset inte kan ges åt honom i år för olycksutredningen är ännu inte färdig.

 

9. CESMA

    Beslutena gjorde styrelsen via e-mail.

9.1  Rumäniens skeppsbefälhavre förening.

CESMA begärde 29.4.2020 medlemsföreningarnas åsikt om Rumäniens skeppsbefälhavare förenings anslutning till CESMA. Styrelsen understödde i föreningens namn Rumäniens förenings anslutning.

 9.2  CESMA:s brev till EU-komissionen angående ms Marina.

CESMA utfärdade 13.5.2020 ett brev till EU-komissionen angående M/S Marina. 

M/S Marina gick på MRCC Malta:s begäran för att rädda i sjönöd varande flyktingar utanför Malta. På grund av det här blev det mycket besvär för befälhavaren och rederiet. Styrelsen understödde i föreningens namn att brevet skickas. Fast det har upprättats avtal och saken har behandlats i internationella mellan regeringarnas organisationer, stöter man alltid på samma problem, om man räddar flyktingar. I Solas är det nogrant specifierat hur man skall gå till väga, men det tycks inte ha någon stor tyngdpungt. 

9.3 Captain Willi Wittings brev till EU-komissions ord

Captain Villi Wittig skrev 25.7.2020 ett brev angående räddning av i sjönöd varande på Medelhavet. Brevet är skickat till EU komissionens CESMA understöd att brevet skickades och begärde medlems föreningarnas ståndpungt till saken. Styrelsen i föreningens namn och nästan alla medlemsföreningar understöd skickande av brevet.

 

                                             10.  Andra ärenden

 10.1               Behörighetsbrev jämförelse.

Ordförande fick av en tysk kollega en förfrågning angående finska förfaringssätt vid förnyandet av behörighetsbreven. Ordförande fick av Traficom sjökapten Tuomaala begärda information, som han skickade vidare till den tyske kollegan.

  10.2               Föreningens frimärk

Viceordförande frågade, beställer vi i år mer med föreningens logo försedda frimärken. På plats varande ( Nylund, Palola (2), Roos Salmenhaara, Sjöman, Sundell, Wallin, Vuorinen (4). beställde genast på plats 12 ark.

 Beslut:         Ordförande utfärdar ett cirkulär till de andra medlemmarna om beställningen. Beställningens dead line är 30.10.2020. Leveransen sker  vid höstmötet 9.12.2020. Sekreteraren sköter om beställningen.

 

                                              11. Avslutande av mötet.

                                            Ordförande avslutade mötet.

                                             Enligt den nya kotymen anordnas matserveringen efter föredraget och mötet.

 

Ordförande Stig Sundberg

 Sekreterare Matti Aaltonen

 

Distribution:                         Medlemmarna via hemsidorna.

Bilder