Vårmöte 2020

Plats:                                  Casa Mare, Gyldensvägen 6, Helsingfors
Tid:                                      11.3.2020 klo 19.40 – 20.25
Närvarande:                       22 medlemmar var på plats. Namnen framgår i gästboken
Före mötet höll vi en tyst stund till minnet av Ari Savoilan. Han avled 26.12.2019.
Peter Raudsepp höll ett föredrag ”Med angfartyg till Tallin” samt om hans andra skrivna böcker.
1.                                         Öppnande av vårmötet
Föreningens ordförande öppnade vårmötet.
2.                                         Val av vårmötets ordförande, sekreterare och två protokolljusterare
                                            och rösträknare.
                                            Vårmötet föreslog till mötets tjänstemän.
Kevätkokous esitti kokoukselle toimihenkilöitä.
                      Beslut:         Vårmötet valde Stig Sundberg till mötets ordförande och Matti Aalt-
                                            tonen till mötets sekreterare och till protokolljusterare Jörgen Elm-
                                            gren och Rainer Vainio, som funktionerar vid behov som rösträknare.
3.                                         Vårmötets laglighet, beslutförhet och föredragslistans godkännande.
(Bilaga 1)
Ordförande repeterade lagligheten och beslutförhetens grunder och före-
                                            slog föredragslistan till mötets agenda.
Beslut:         Vårmötet konstaterade att årsmötet var lagligt sammankallat och be-
                                            slutfört.
Vårmötet godkände inbjudan tiil mötets agenda. 
4.                                         År 2019 bokslut ,verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskarens utlåtande. (Bilagorna 2-4)
Ordförande förevisade bokslutet och verksmahetsberättelsen. Rainer Vainio förevisade verksamhetsgranskarens utlåtande.           
Beslut:         Vårmötet bekräftade bokslutet och godkände verksamhetsberättelsen
                      och beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Medlemmarna framförde sitt
                      tack för föreningens verksamhet.
5.                                         Andra i mötetsinbjudan nämda ärenden.
5.1                 Årets första besök.
                      1. Föreningen besökte 27.1.2020 Neste OYJ. Som besökets värd verkade                                     Neste Shippings chef Paavo Kojonen. Han berättade om Neste:s nuvar-
                          varande verksmahet och vad företaget har planerat i framtiden. I det in-
                          tresantta besöket deltog 20 medlemmar.                                      
5.2                 Kommande besök:
1.    Besök till Meterologiska institutet är meningen att ordna 8.4.2020.
2.    Besök till Riksdagen är överenskommet 22.4.2020 kl 12.00. Besökets förverkligan beror på Korona virusens begränsningar.
3.    På Höstmötet framförde Hans Langh till föreningen en inbjudan att besöka Langh Ship i Piikkiö. Saken utredes för tillfället och tidpungten kunde vara mitten på September. Busstarnsportens pris är mellan 550-650 €. Tillställningen är inte avec.
5.3                 Vårens medlemsmöte
Medlemsmötet hålles 6.5.2020. Föredraget har Sinikka Hartonen Finlands redarer rf lovat hålla, äment Finlands sjöfarts tillstånd nu.
5.4                 Captain’s Dinner                                                          (Bilaga 5)
Captain`s dinner är överenskommet att hållas 16.05.2020.  Sakerna är redan så långt att menun är överenskommen och anmälninganrna har börjat i början av Mars och avslutas 15.4.2020. Föreningen har reserverat 60 platser och till avdelningen fås 75 personer. Tillägspaltser är möjligt att få ännu om det finns behov. Föreningen blir ansvarig om någon blir bort och inte har anmält om det. Middagens pris är rimlig 52,50 €/person.
5.5                 Föreningens sommarutfärd till Estland.
                      Föreningens sommarutfärd 07-09.08.2020 är i år till Estland och destination Saarenmaa. En natt är vi i Tallin och 08.08.2020 på morgonen fortsätter vi med buss till Saarenmaa. Enn Kreem har reserverat 40 platser från Saarenmaas hotell.  Föreningen sköter om resorna och natten i Tallin med ett Tallink-paket. Tallinks offert är motsvarande som 2018.  För att det är Augusti och turist tid, hamnar vi att reservera allt i god tid och soeciellt hoellet på Saarenmaa måste reserveras mycket tidigt, Särskilt medelande om resan följer genast, när allt är klart.            
5.6                 CESMA
Föreningens medlemsavgift är i år 200 € på grund av att observations medlemmar finns inte mer utan är full eller biträdande medlem. Åbo föreningen betalar hälften av medlemsavgiften. Styrelsen har beslutat att föreningen fortsätter som biträdande medlem i CESMA, för det är föreningens dörr till Europa. CESMA:s årsmöte är i år 7.5.2020 i Rijeka Kroatien.
5.7                 The Captain
Föreningen har fått The Captain-tidningen och den utdelas till medlemmarna. Föreningen är med om att utveckla tidningen ännu. Tidningen är en god kanal att få lite publicitet åt föreningen.
 5.8                Nya medlemmar
                      Till föreningen har anslutit sej 5 nya medlemmar i Januari. Staffan Tero-
                      maa, Paul Molander, Kirsi Molander, Antti Palola och Jukka Ketonen.
6.                                         Andra ärenden
                                           
·         Medlemmarna att observera, att om er e-post blir full kommer inte föreningens post fram.
·         Föreningen fotograferar,- medelande har publicerats på föreningens hemsidor. Om man inte vill ha sitt fotografi synligt, bör man medela om det till fotografen eller hemsidornas upprätt hållare.
·         Kassören påminde om obetalade medlemsavgifter.                   
7.                                         Avslutande av vårmötet.
Ordförande avslutade vårmötet.
  

Ordförande
Matti Aaltonen
Sekreterare

Jörgen Elmgren
Protokolljusterare
Rainer Vainio
Protokolljustera

* * * *