Höstmöte 11.12.2019 Protokoll

Plats:                                  Casa Mare, Gyldénsvägen 6
Tidpunkt:                             11.12.2019 klo 19.50 – 20.20
Närvarande:                       25 medlemmar var på plats. Namnen i gästboken.
Före mötet höll Langh Ship`s grundare Hans Langh ett föredrag om bolagets verksamhet, varefter vi åt den traditionella julmåltiden och så njöt vi av kaffe med avec.
1.    Mötets öppnande.
            Föreningens ordförande öppnade mötet.
2.     Val av höstmötets ordförande, sekreterare och 2 protokolljusterare.
             Höstmötet förslog till tjänstemän.
 Beslut:  Höstmötet valde Stig Sundberg till mötets ordförande. Matti Aaltonen till  sekreterare och Dieter Muntzel och Håkan Sundqvist till protokolljusterare, dessa verkar vid behov även som rösträknare.
3.     Höstmötets laglighet, beslutförhet och godkännande av föredragsl
      Ordförande repeterade laglighetens och beslutförighetens grunder, och föreslog inbjudningen till föredragslista.
      Beslut: Höstmötet konstaterade att årsmötet var lagligt sammankallat och be slutfört.
   Höstmötet godkände inbjudan till fördragslista.
4.     Styrelsens förslag för 2020
4.1   År 2020 verksamhetsplan
        Mötets ordföarnde förevisde styrelsens förslag till 2020                    verksmahetsplan. 
Beslut: Höstmötet gogkände 2020 verksmahetsplan.
4.2    År 2020 inkomst och utgifts beräcking.
Mötets ordförande förevisade styrelsens förslag till 2020 inkomst och utgifts beräckning. Största enskilda, utgiften är Sea Sundays prisets tillägs beställning, som görs tillsammans med de andra deltagaren. Beställingnen orsakar ett negativt räkneskaps år. 
Beslut: Höstmötet godkände år 2020 inkomst och utgifts beräcking.
4.3     År 2020 medlemsavgift.
                      Ordförande förevisade styrelsens förslag till 2020 medlemsavgift. Förslaget är att hålla 2020 medlemsavgift vid 20 euro, för det är endast räkneskaps året är endast negativt i nästa år.           
Beslut: Höstmötet bekräftade år 2020 medlemsavgift till 20 euro.
5.   Val av 2020 tjänstemän
 5.1    Ordförande för 2020
Föreslogs Stig Sundberg till ordförande för föreningen 2020.
Beslut: Höstmötet valde enhälligt Stig Sundberg till ordförande för  föreningen och dess styrelse för 2020. 
5.2      Styrelsens medlemmar för 2020
Styrelsen föreslår till styrelsens sammansättning ordförande + sex medlemmar.        Styrelsen framför för höstmötet sin avskedsbegäran. År 2019 styrelse framför sej vara tiil förfogande till 2020 styrelse förutom Sven-Erik Nylund som medelade att avgår från styrelse arbetet. I stället för honom föreslår styrelsen Henrik Ramm-Schmidt, som har medelat att är till för   fogande.
Beslut: Höstmötet godkände styrelsens avgång. Höstmötet valde följande       medlemmar till styrelesn år 2020. 
1.    Matti Aaltonen
2.    Lasse Ericsson
3.    Timo Kalpio
4.    Henrik Ramm-Schmidt
5.    Sampsa Sihvonen
6.    Lauri Vuorinen
Höstmötet och föreningens styrelse framförde till den avgående sty-
relse medlemmen och föreningens hedersmedlem Sven-Erik Nylund dess tack för 
det gjorda arbetet. Ytterligare överlät ordförande föreningens gåva till honom.

5.3                 Föreningens verksamhetsgranskare och suppleant för    verksamhets  granskaren.
Styrelsen föreslår till år 2020 verksamhetsgranskare Jörgen Elmgren och  Rainer Vainio. Ytterligare föreslår styrelsen Kari Lehtosalo till suppleant för verksamhetsgarnskaren.
Beslut: Höstmötet valde Jörgen Elmgren och Rainer Vainio till föreningens verksamhetsgranskare för år 2020 och Kari Lehtosalo till suppleant för  verksamhets-granskaren för år 2020.
6.    Andra i möteskallelsen nämda ärenden.                                       
6.1                 Bekräftar år 2020 års och medlemsmötenas datum.
Styrelsen föreslog fyra datum, varav vårens möten på Casa Mare och hös-
tens möten på Handelsgillet.
Beslut:         Höstmötet beslöt följande mötes datum:
1.    11.3.2020  vårmöte               Casa Mare
2.    6.5.2020    medlemsmöte      Casa Mare
3.    16.9.2020  medlemsmöte      Handels Gillet
4.    9.12.2        höstmöte              Handels Gillet
6.2                 År 2020 Captain`s dinner
Styrelsen föreslår att år 2020 Captain`s dinner hålls 16.5.2020 kl 17.00-22.00 i Helsingfors Hagnäs Meripaviljonki. Till tillställningen inbjudes alla Finlands bröder föreningar. Ordförande begärde offerter från många olika restauranger. Meripaviljongi var bästa alternativet för föreninegn, för försäljningskraven var ganska stora i de andra. Det kunde ha lätt till att föreningen hade blivit betalnings ansvarig om man inte hade nått kraven.
Cantina West sköter ochså om Meripaviljongi och föreningen är en bekant kund för dem. De vet vårt sätt att verka och våra resurser. Platser är reserverade +/- 60. Maximalantal är 75 platser i den del av restaurangen dit vi plaseras.
Beslut: Höstmötet beslöt att Captain`s dinner hålles 16.5.2020 kl 17.00-22.00 i Hagnäs Meripaviljonki. Ordförande svarar för arrangemanget tillsamans med Cantina West.
6.3    Föreningens sommarutfärd.
 Sommarutfärden riktar sej i år till Estland.Styrelsen föreslår som mål Saarenmaa och tidpungt 7.-9 Augusti 2020. Första natten är det meningen att övernatta i Tallin, varvid vi kan vila före buss färden och vi sparar i utgifterna. Varit i kontakt med Tallink angående båtrese arrangemanget.
 Beslut:  Höstmötet godkände förslaget att Saarenmaa är målet och tidpungten 7-9 Augusti 2020. Ordförande svarar för arrangemanget och informerar om arrangemanget i början av året.
6.4     Hösten 2019 tillställningar: 
1. Föreningen besökte 24.9.209 Furuno Finalnd. Försäljning  chefen Jonas Malmström förevisade Furunos verksamhet och nya apparater, vilka ännu inte är på marknaden. Vid besöket deltog 10 medlemmar och det var mycket intresant. Många av föreningens medlammar har haft mycket att göra med Furuno under årens lopp.

2. Föreningen deltog i kransnedläggningen vid de drunknade sjömännens    minnesmärke 2.11.2019. Sju medlemmar deltog.

 3. Föreningen besökte Trafik och Kommunikations byrån Traficom 14.11.                2019. Byrån förevisade under Juha-Matti Korsins ledning dess verksamhet. i IMO och EU. Allt som allt 17 medlemmar deltog i besöket.

4. Ordförande har träffat CESMA:s ordförande Hubert Ardillon och viceordförande Dimitar Dimitrov under deras besök i Finland. Tillställningen gav ett ansikte till CESMA, som underlättar kontakten och arbetet med CESMA. Vid samma tillfälle träffade ordförande Rigas befälhavare förenings ordföarande Jazeps Spridzansin, och beslöts att vi håller kontakt. År 2020 CESMA:s general möte är Kroatien Rijeka 7.5.2020.

                    5. Föreningen har skickat 2 artiklar till The Captain tidningen, och vi är med utvekla tidningen.
6.5     Kommande besök:
1.    Besök till Neste är överenskommet 27.1.2020. Paavo Kojonen förevisar bolagets verksmahet.Om besöket följer ett särskilt medelande senare. 
2.    Besök till Finland Miljöcenter (SYKE). Vi försöker ordna besäöket på våren 2020.
3.    Besök till ABB i Nordsjö.  Vi försöker ordna besöket Hösten 2020. 
4.    Besök till Meterologiska institutet. Vi försöker ordna besöket senare på hösten 2020.
7.    Andra ärenden
Inga andra ärenden
8.     Höstmötets avslutande
Ordföraande avslutade höstmötet.

Ordförande
Matti Aaltonen
Sekreterare

Dieter Müntzel
Protokolljusterare
Håkan Sundqvist
Protokolljusterare

DISTRIBUTION                 Medlemmarna
* * * *