Medlemsmöte 08.05.2019 Protokol

Plats:                           Handelsgillet, Kaserngatan
Tid:                                     8.5.2019 klo 18:00-20:00
Närvarande:                        16 medlemmar. Namnen framgår i gästboken
Före medlemsmötet höll ledande utredare Risto Haimila, från Haverikomissionen ett föredrag om Emsalös lotsbåts olycka..
1                                         Mötets öppnande.
                                           Föreningens ordförande öppnade medlemsmötet.19:40
2                                          Val av mötesordförande och sekreterare.
Beslut:         Medlemsmötet valde Stig Sundberg till mötets ordförande och Matti Aaltonen till sekreterare.
3                                         Mötets laglighet och beslutförhet.
                      Beslut:         Medlemsmötet är lagligt sammankallat och beslutfört.
4      Godkännande av motets agenda
                      Beslut:         Medlemsmötet godkände föredragslistan till mötets agenda.
5.      Besök till Finska Vikens sjörbevaknings centrals ledningscenter 9.4.2019
                                           Föreningen besökte Finska Vikens sjöbevaknings centrals lednings center och bekantade sej med sjöbevakningens verksamhet under ledning av komendör Marko Aheristo. Ordförande överlät föreningens standard vid avslutande av besöket. I det mycket givande besöket deltog 21 medlemmar.
6.      Åbo föreningens Captain`s dinner 22.5.2019
                                           Åbo föreningen ordnar i år en Captain`s dinner och alla Finska Skeppsbefälhavare föreningar har fått inbjudan. Från de på fastlandet varande föreningarna har 108 personer anmält sej , var av 66 sjökaptener. Från Helsingfors föreningen har16 medlemmar förhands anmält sej med fruar.
7.     Sommarutfärd till Raseborg 17.8.2019.
                                           Esternä kommer I år till Finland på besök. Om utfärden utsändes ett skilt medelande före slutet av Maj och anmälningen sker i Juni. Utfärden är en dags utfärd till Raseborg. Föreningen betalar bussen och Esternas mat i Finland Bussen kommer från Estland, med vilken Esterna kommer till Finland. Beräknad ankomst tid till Helsingfors är med 09:30 färjan och  retur
till Estland endera med 19:30 färjan eller 22:30. Medlem Sven-Erik fungerar        som värd vid utfärden.
8.      Kommande besök.
                      8.1                 Furuno Finland
                                            I September har avtalats om ett besök till Furuno. De förevisar deras verksamhet och vad nytt är på kommande till kommando bryggorna.
                      Beslut:         Ordförande avtalar om besökets noggrannare tidpungt med Furuno.
                      8.2                 Trafik. och transportbyron, Traficom
                                            I September är det kommit övernes med sjösäkerhetschefen Tuomas Routa. Vi bekantar oss med Traficoms ändringar och hur det inverkar på sjöfarten. För att Tuomas Routa har gått I pension och Traficom förändrar sin organisation I början av hösten, dateras besöket efter det.
                      Beslut:         Sekreteraren kommer överens med tf sjösäkerhets-chefen Juha-Matti Korsin.
                      8.3                 Neste Oyj
                                           Föreningen har tillfälle att göra ett besök till Neste Oyj i slutet av året eller början av nästa år.
                      Beslut:         Ordförande kommer överens med Nestes Mats Johansson om tidpunkten.
9.         CESMAS årsmöte 9-10.52019 i Antwerpen
                      9.1                 De stora fartygens befälhavares is navigerings erfarenhet. Ordförande har frågat CESMA hur mycket där behandlas bland annat is-navigering och särskilt de stora fartygens befälhavares och befälets erfar-      enhet av isnavigering. Föreningens största bekymmer gäller Finska Viken.
Än så länge har allt gått väl men på Finska viken rör sej mycket olja (230
miljoner ton per år) och situationen kan ändra sej snabbt. För att resurs-                erna är verkligen små I Finland, bör man satsa på förebyggande för att
undvika olyckor. När olyckan har inträffat är spelet nästan förlorat om man
inte har föreberett sej.
Ochså CESMA är orolig över tanker trafiken på Finska Viken och Östersjön.      Enligt CESMA är saken på agendan i årsmötet.
Föreningen upplever att det är bra att CESMA har ett gemensamt bekymmer
mer för oss I viktiga saker. CESMA fungerar som Finska föreningens ljud-
horn I Europa.
                      Beslut:         Utöver att föreningen påverkar genom CESMA, beslutade medlemsmotet att föreningen utfärdar ett brev till Riksdagens trafik och kommunikations utskott eller till regeringens ägarestyre statsrådets kan sli angående Finska vikens oljebekämpnings beredskap och särskilt kontraktet med EMSA. Det förra EMSA kontraktet med Arctica Shipping gick ut på grund av ekonomiska skäl.
                     
                      9.2                 Bunkerns svavelhalt straffkrav för befälhavaren.
                                           Ordförande framförde för CESMAS årsmöte att behandla Singapores förslag till stränga staffkarv för befälhavaren om svavelhalten är för hög. Det är meningen att förslaget kommer I kraft från början av 2020. Befälhavaren kan få upp till 2 års fängelse.
10.            Sammanträden i Handelsgillet.
                                           Donator salens reparation börjar troligen i sommar och det kommer att påverka föreningens möten. Donator-salen gores om till hotel utrymmen. Åt föreningen kommer det  att finnas en mötesplats, troligtvis i restaurang utrymmen.  Någon säker uppgift om saken finns inte ännu.
                      Beslut:         Ordförande fortsätter förhandlingarna med Handelsgillet.
11.                Nya medlemmar.
                                           I år har till föreningen anslutit sej 5 nya medlemmar och en har avgått.
12.                 Andra ärenden.
                      12.1
                                           Föreningens utlåtande till regeringens utskåtts förslag.
                                           Medlem Yrjö Tiitinen har följt med föreningens utlåtande angående  regeringens utsåtts förslag till vattentrafiklagen och uppkommande till lag (LVM 1832/03/2016) och utlåtandets inverkan. Den är godkänd i Riksdagen och den kommer i kraft 1.6.2020. I lagen har skrivits på      grund av utåtanden bättre krav tex på nöjesbåtarnas befälhavare.
Medlemsmötet konstaterade att det är viktigt att ge utlåtanden i saker, somenligt föreningen är betydelsefyllt för vår egen yrkeskicklighet att bringa fram I lagstiftnings skedet.
13.                                      Avslutande av mötet.
                                           Ordförande avslutade mötet 20:00
                                           Ordförande Stig Sundberg
                                          Sekreterare Matti Aaltonen
Utdelning;                           Till medlemmarna via hemsidorna.