Vårmöte 13.03.2019

Plats:                           Handelsgillet, Kaserngatan 23, Helsingfors
Tid:                                     13.03.2019 kl 1930-2010
Närvarande:                        26 medlemmar deltog. Namnen framgår i gästboken
Innan mötet höll Europas Sjösäkerhets byrås i pension gått verkställande direktör sjökapten Markku Mylly ett föredrag om EMSA : s verksamhet.
1                                         Mötets öppnande.
                                           Föreningens ordförande öppnade vårmötet.

2                                         Val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare.
                                           Vårmötet föreslog för motet tjänstemännen
Beslut:         Årsmötet valde Stig Sundberg till mötets ordförande och Kari Wallin och Sven-Erik Nylund till protokolljusterare, och dessa verkar vid behov även som rösträknare. Ordförande kallade Matti Aaltonen till mötets sekreterare

3                                         Mötets laglighet och beslutförhet och föredrags-listans godkännande.
                                           Ordförande repeterade lagligheten och beslutförhetens grunder och före slog föredragslistan till mötets agenda.
                      Beslut:         Vårmötet konstaterade att årsmötet var lagligt sammankallat och be slutfört. Vårmötet godkände inbjudan till mötets agenda.

4                                         År 2018 bokslut ,årsberättelse och verksamhets-granskarens utlåtande.
                                           Paul Ervast förvisade bokslutet. Ordförande före-visade årsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande.
                      Beslut:         Vårmötet bekräftade bokslutet och godkände årsberättelsen och beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

5                                         Andra i mötetsinbjudan nämda ärenden.
5.1                 Styrelsens förslag till hedersmedlemmar.
                      Styrelsen föreslår till föreningens långvarige (32 år) kassör Paul Ervast och dens långvarige (28 år) sekreterare Lauri Heikkinen föreningens hedersmedlemskap.
Beslut:         Vårmötet gogkände styrelsens förslag och beviljade hedersmedlemskap åt Paul Ervast och Lauri Heikkinen.
5.2                 Besökena I början av året
                      1.   Föreningen besökte 16.1.2019 Norsepower. Verkställande direktör Tuomas Riski förevisade bolagets verksamhet. 16 medlemmar deltog i besöket. Föreningen överlät föreningens standard till Norsepower.
                     
                      2.  Föreningen besökte 12.2.2019 Arctech Shipyard Oy och bekantade sej med NB-515. fartyget ä ten DAT (Double Acting Tanker). Antero Apajalahti förevisade varvets historie och framtids utsikter och höll rundturen på fartyget. 9 medlemmar deltog I besöket.
5.3                 Kommande besök.
                      1.  09.4.2019 kl 1500-1700 har det kommits överens om ett besök till Finska Vikens Sjöskerhets centrums lednings center.
                      Om besöket följer ett särskilt medelande senare.
                      2.  I September har det kommits överens om ett besök  till Furuno Finland. De visar deras verksamhet och vad som är på kommande till fartygens kommando bryggor.
    3. I October har det kommits överens om ett besök till Trafik och kommunikations byrå Traficom. Besöket har kommits överens med sjösäkerhetschefen Tuomas Routa. Vi bekantar oss med förnyelserna och hur de inverkar på sjöfarten.
                      5.4                 Vårens medlemsmöte.
Medlemsmötet hålles 8.5.2019. Föredraget har Risto Haimila ledande utredare på haverikommissionen, ämnet Emsalö lotsbåts olycka.
                     
                      5.5                 Captain`s Dinner.
                                           Åbo föreningen håller 22.5.2019 Captain`s dinner I Åbo på S/S Bore. HLY utredde Uleoborgs och Kuopio föreningarnas kontakt uppgifter och frågade Åbo föreningen om det är möjligt att anordna ifråga varande tillställning. Inbjudnig har sänts till all Skeppsbefälhavare föreningar I Finland och alla på fastlandet varande föreningar har varit intreserade.
                     
                      5.6                 Föreningens sommarutfärd till Raseborg.
                                           Besökets tidpunkt har specifierats till 17.8.2019. Det är meningen att de Estniska gästerna kommer med buss från Estland och HLY betalar den och gästernas mat. Utfärden är en endags utfärd.
                                           Om utfärden kommer ett särskilt medelande på våren och början av sommaren.
                      5.7                 CESMA:s årsmöte.
CESMA:s årsmöte är i år 9.10.5.2019 i Antwerpen. Föreningen har för till-
fället inte meningen att deltaga i mötet. Föredragslistan undersökes, när den kommer någongång och vi kan skicka våra egna komentarer och förslag till de  ärenden som behandlas, om styrelsen ser det nödvändigt.

   5.8                 Användning av namnskyltarna.
                      Viseordförande betonade användatet av namnskyltarna, som underlättar de nya medlemmarna att bekanta sej.
6                                         Avslutandet av vårmötet
                                           Ordförande avslutade vårmötet.                                   
                     

Ordförande
Matti Aaltonen
Sekreterare

Sven-Erik Nylund
Protokoll justerare
Kari Wallin
Protokoll justerare

* * * *