Föredragslista och Mötesinbjudan vårmöte 2019

Plats:                                  Handels gillet
Tid:                                     13.03.2019
Närvarande::                                                                 
Före mötet håller Europas sjösäkerhetsbyrås (EMSA)  direktören på pension blivit Sjökapten Markku Mylly että föredrag om EMSA och dess verksamhet.
1.                   Öppnande av mötet.

2.                   Val av mötesordförande, sekreterare, två protokoll justerare och två rösträknare

3.                   Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras.

4.                   Föredragslistan för mötet godkännes

5.                   Bokslut,årsberättelse och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras.

6.                   Beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen andra ansvarskyldiga.
7.                   Övriga I möteskallelsen angivna ärenden.

7.1                 16.01.2019 gjorde Föreningen ett besök till Norsepower och bolagets verkställande direktör Tuomas Riski tog emot oss och förevisade bolagets verksamhet. Ordförande överlät Föreningens standard till Norsepower vid avslutandet av besöket. 16 medlemmar deltog I besöket
7.2                 12.02.2019 gjorde föreninegen ett besök till Arctech Shipyard Oy var vi bekanatade oss med NB-515. Fartyget är en sk DAT (Double Acting Tanker). DI Antero Apajalahti tog emot oss och först förevisade han varvets historia och framtidsutsikter för oss och efter det förevisades NB-515. 9 medlemmar deltog I besöket.
7.3                 09.04.2019 kl 1500-1700 gör vi ett besök till Finska vikens Sjöbevaknings ledningscenterr. Om besöket följer ett särskilt medelande senare.
7.4                 08.05.2019 medlemsmöte. Föredraget har Risto Haimila lovat att komma hållä, ledande utredarde vid olycksutredningscentret ämnet Emasalos lotsbåts olycka.
7.5                 22.05.2019 håller Åbo föreningen en Captains dinner på S/S Bore. Inbjudan har sänts till alla Kaptens föreningar I Finland och intresse har kommit från alla. HSF utredde Uleoborgs och Kuopio föreningarnas kontakt uppgifter och förfrågade Åbo föreninegn om det finns en möjlighet att ordna ifrågavarande tillställning.
7.6                 Föreningens sommarutfärd är I år till Raseborg. Tidpungten utredes för tillfället och 03.08.2019 / 10.08.2019 / 17.08.2019 är föreslått. Det är meningen igen att de Estniska gästerna kommer med buss från Estland och HSF betalar den och ytterligare gästernas mat. Utfären är en en dags utfärd. Om resan följer ett avskilt meddelande när saken är klar.
7.7                 I September är det överenskommet om ett besök till Furuno Finland. De presenterar för oss deras verksamhet och vad nytt är på kommande till fartygens kommandbryggor.
7.8                 I October är överenskommet om ett besök till Traficom. Om besöket är överenskommet med Sjösäkerhets Chefen Tuomas Routa.Det är meningen att bekanta oss med Traficoms förändringar och hur det verkar på sjöfarten.

7.9                 Styrelsen föreslår att till Föreningens långvarige kassör beviljas Föreningens hedersmedlemskap. Paul Verkade som kassör I 32 år. Paul fick föreningens standard på 140 års festen.
7.10               CESMAS årsmöte är i år 09-10.05.2019 i Antwerpen. Det är inte för tillfället meningen att Föreningen deltar i mötet. Föredrags listan studeras när den någon gang anländer och vi kan skicka våra egna komentarer och förslag till de saker som behandlas om                  styrelsen anser att det är behov till det.

7.11               Andra ärenden.
  
                    
                                           Styrelsen
* * *