Vierailu Norsepower 16.01.2019

16.01.2019 meillä oli mahdollisuus tutustua Norsepowerin toimintaan. Yhtiön toimitusjohtaja Tuomas Riski otti meidät vastaan. Hän piti meille esitelmän miten roottoripurjeet toimivat ja miten paljon laiva saa lisää työntövoimaa, ja sitä kautta polttoainesäästöjä ja vähemmän päästöjä.
Oli mielenkiintoista kuunnella, miten roottoripurje todellisuudessa toimii. Se on tällä hetkellä ainoa apulaite maailmassa joka tuo lisää työntövoimaa alukselle, ilman että konetehoa lisätään. Kun käytetään roottoripurjetta niin voidaan pudottaa aluksen konetehoa mikäli tuuliolosuhteet ovat suotuisat, ja silti saavutetaan sama matkavauhti.
Purje on tällä hetkellä käytössä kahdessa suomalaisessa aluksessa Boren m/s Estraden ja Viking Linjan m/s Viking Grace. M/s Estradenissa se on ollut käytössä 4 vuotta ja Bore on laskenut että noin 6% säästöt polttoaineessa ovat syntyneet tänä aikana. 
M/sViking Gracella laskelmat ovat vielä kesken, mutta tänä vuonna on tarkoitus julkaista kuinka purje on toiminut ja mitä sillä ollaan saavutettu. Matkustajat ovat kuitenkin ottaneet hyvin myönteisen kannan purjeeseen koska se tuo myöskin yhtiön vihreät arvot esiin ja sillä on enemmän ja enemmän merkitystä nykymaailmassa. 
Viking linjan uudisrakennukseen jota rakennetaan Kiinassa asennetaan 2 kpl purjeita. Alus tulee myös Turku-Tukholma liikenteeseen.
Nyt purjetta asennetaan myös muutamaan Maerskin tankkialukseen ja koska ne ovat maailman laajuisessa liikenteessä, se on mielenkiintoista kuulla miten paljon ne säästävät polttoainetta. On tehty laskelmia, että säästö voisi olla jopa  10-20 % ja silloin puhutaan aika isoista polttoaine määristä ja säästöistä, ja kun otetaan huomioon myös päästöt, niin silloin sen merkitys on vielä suurempi. Alukset ovat yli 100 000 tonnia dwt niin kulutus on aika iso ja matkat ovat pitkiä.
Oli todella ilo kuunnella henkilöä joka osaa asiansa ja uskoo omaan tekemiseensä ja siten Norsepower työskentelee. He uskovat omaan tuotteensa  eivätkä tavoittelee taloudellista jättimenestystä vaan jotain mikä on heidän arvojensa mukaista.
Puheenjohtaja luovutti yhdistyksen viirin Norsepowerille vierailun päätteeksi.
16 jäsentä osallistui vierailuun.
Besöket till Norsepower  16.01.2019
16.01.2019 hade vi tillfälle att bekanta oss med Norsepowers verksamhet. Bolagets verkställande direktör Tuomas Riski tog emot oss. Han höll ett föredrag hur rotor seglen fungerar och hur mycket mera dragkraft fartyget får och med detta bränsle besparingar och mindre utsläpp.
Det var intresantt att  höra hur rotor seglet fungerar I verkligheten Det är för tillfället enda hjälp anordningen I världen som germ era dragkraft utan att maskineffekten ökas. När man använder rotor segel så ka man minska fartygets maskin effect om vind förhållandena är förmånliga och man uppnår samma rese hastighet.
Seglet är för tillfället I bruk på två Finska fartyg, Bores Estraden och Viking Linjens Viking Grace.  På Estraden har det varit I bruk 4 år och Bore har räknat att de har besparat ungefär 6 % bänsle under denna tid. På Viking Grace är uträckningarna ännu inte färdiga och I år är det meningen att utkomma med hur det har fungerat och vad man har kommit fram till. Passargerarna har I alla fall tagit en mycket positiv ställning till seglet för det tar ochså bolagets gröna värden fram och det har mer och mer betydelse I denna värld. På Viking Linjens nybygge som bygges I Kina instaleras 2 stycken segel. Fartyget kommer ochså I traik mellan Åbo och Stockholm.
Nu instaleras seglen på några av Marsks tankfartyg, och för att fartygena är I världs omfattande trafik är det sedan intressant att höra hur mycket bränsle de sedan sparar. Det har gjorts beräckingar att besparingen kunde vara 10-20 % och då pratas det om ganska stora mängder, och om man tar I beaktande utsläppen ochså är betydelsen ännu större. Fartygen är över 100 000 dwt och då är förbrukningen ganska stor och resorna är långa.
Det är faktisgt glädjande att hora på en person som kan sin sak och tror på sitt görande och det är så Norsepower jobbar. De tror på sin egen product och de strävar inte efter en jätte ekonomisk framgång utan något som är enligt deras värde.
Ordförande överlät föreningens standard till Norsepower vid avslutandet av besöket.
16 medlemmar deltog i besöket.