Mötesprotokol 19.09.2018

Plats:                                  Handelsgillet
Tid:                                     19.9.2018 klo 18.00 – 20.10
Närvarande:                        21+1 medlemmar deltog, namnen framgår i gästboken
Innan medlemsmötet höll sjökapten Mikael Hilden ett föredrag om kryssningsfartygs verksamheten.
1.                                        Mötets öppnande
Föreningens ordförande öppnade mötet 19:10
2.               Val av mötesordförande och sekreterare
Beslut:         Medlemsmötet valde Stig Sundberg till mötets ordförande och Matti Aaltonen till sekreterare.
3.               Mötets laglinghet  och beslutförhet
Beslut:         Medlemsmötet var lagligt sammakallat och beslutfört
4.               Godkännande av mötets agenda.
Beslut:         Medlemsmötet godkände föredragslistan till mötets agenda.
5.                                 5.             Föreningens sommarutfärd till Estland.
                                                    Resan lyckades bra och de Eestiska värdarana hade igen ordnat allt                       mycket bra. Ochså ekonomiskt lyckades resan bra. Resans totala                           kostnader var 3223,79 €. Förhandbetalning debiterades av deltagaren                     3150 €. Föreningen blev att betala 73,79 €. Föreningen hade berätt sej                   att stöda resan med 400 €,
6.                                 6.             Åbo föreningens 150 års fest 6.6.2018.
                                                    Föreningen var väl representerad vid fästen och överlät föreningens                       standard och frimärken med Åbo förningens logo.10 av Helsingfors                       föreningens medlammar med fruar deltog på festen. Festen var                               mycket lyckad och omkring 50 sjökaptener var vid tillställningen.                         Bilder från tillställningen finns på Föreningens hemsidor
7.               Höstmöte 12.12.2018.
                  Mötet är Föreningens höstmöte och vid tillställningen väljes 2019                          styrelse och ordförande, beslöt styrelsen att inget föredrag hålles.
                  Vi håller mötet och äter julsmörgåsen I lugn och ro
Beslut:         Medlemsmötet godkände styrelsens förslag.
                     
8.                                 8.             Sjösäkerhetspriset (Sea Sunday) överlåtelse.
                                                    År 1997 grundade sjösäkerhetspris (Sea Sunday) överläts i år till                           Europas sjösäkerhets byrås (EMSA) verkställande direktör Markku                       Mylly. Markku Mylly var ochå föreningens kandidat.
Som EMSA:s verkställande direktör har Markku Mylly utvecklat EMSA:s arbete med enhetlig genomförande av EU-lagstiftningen i hela EU. Markku Mylly har varit aktiv för att främja sjösäkerheten under hela sin karriär. Markku Mylly har fungerat som VD för Sjöfartsverket, Hamnörbundets VD, fartygs befälhavare och lots.
Trafik och Kommunikations minister Anne Berner överlät priset. Ordförande deltog I tillställning
9.                                  9.      Dataskydds utredning
            Föreningens dataskyddsrapport på finska och svenska har publicerats på                förenings hemsida. I detta avseende uppfyller föreningen kraven i                          förordningen.
10.                                      
                                    10.      Besök till John Nurminens stiftelse
            Besöket är planert till 03.10.2018 kl 15:00. Vi mötes 15 minuter för                      tillställningen börjar utanför stiftelsen. Besökets värd är samlings-                        experten Lauri Kaira.
            Ett separat meddelande skickades till medlemmarna om besöket.
11.       Besök till NB 515 ”Arctech” Helsingfors varv.
            Besök på varvet NB-515 som byggs på Helsingfors varv kommer att                    vara tillgängligt I månads skiftet November-December klockan 16.00.                  Datum är annu öppet men ordförande uträder saken.
12.        Besök till ESL:s nybygge ms Haaga
             Ordförande har varit i kontakt med rederiet varifrån man berättade att 
            besöket lyckas när fartyget anländer till Finland. Ms Haaga har avgått                  från varvet men ankomsttiden till Finland är ännu öppen.
            ESL är hoppfull att fartyget anländer till Finland före isbeläggningen.
13.       Föreningens uttalande om utkastet till vattenlagen
            Föreningen har tagit ställning till nya vattenlags utkastet om
            definationen om befälhavaren. Under Estlands resan gick Föreningen
            igenom medlem Tiitinens förslag och modifierade det lite. Ordförande
            har skickat Förenningens ståndpunkt punkten till Trafik och
            Kommunkations ministeriet 14.08.2018
            Förslaget i bilagan.
14.                               14.       Föreningens frimärke
                                                Föreningen har beställt ett eget frimärke, avsett endast för                                     medlemmarana och medlemmarna kan beställa det. Föreningen kommer               inte ha stora lager utan frimärkena kommer att beställas enligt                               efterfrågan. Frimärke arkets pris är 24 € och summan inbetalas på                         föreningens konto.
15.        CESMA News
             Styrelsen har beslutat att vice ordförande kommer att skicka en link vari-
             från man kan läsa CESMA News. Nyheterna utkommer 4 gånger I året.
             CESMA News kan endast läsas via linken i framtiden.
             Beslut:         Medlemsmötet godkände styrelsens belsut.
16.                               16.       Besök till Norse Power Ltd
                                                Norse Power gör till fartyg rotorsegel. Ordförande har kommit överens                 med verksällande direktör Tuomas Riski om besöket till bolagets kontor               i Gräsviken 16.1.2019 kl 13:00.
                                               Beslut:         Viceordföarnde medelar noggrannare information och                                    anmälningen med medlemsbrev.
17.                                 17.     Andra ärenden
             Viceordförande medelade att Rauma föreningens saltkött middag är                       07.11.2018 kl 18:00 i Raumo. Helsingfors föreningens medlemmar är                   välkomana
18.                                      Mötets avlsutande
                                           Ordförande avslutade mötet kl. 20.10 

Ordförande Stig Sundberg 
Sekreterare Matti Aaltonen