Medlemsmöte 19.09.18 kl 18:00 Gillet / Agenda

Plats:                                  Handels gillet
Tid:                                     19.09.2018 kl 18:00
Närvarande::                                                                 
Före medlemsmötet håller sjökapten Mikael Hilden en föreläsning om kryssningsfartygsverksamheten
1.                   Öppnande av mötet.

2.                   Val av mötesordförande, sekreterare, två protokoll justerare och två rösträknare

3.                   Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras.

4.                   Föredragslistan för mötet godkännes

5.                   Föreningens sommarresa till Estland.Resan lyckades mycket väl och våra Estnislka värdar hade ordanat allt mycket bra igen. 
Ekonomiskt gick resan bra. Den totala kostnaden var 3223,79 €. Förskottsbetalning från deltagarna var 3150 euro. Föreningen betalade 73,79 euro. Budgeterat 400 euro.

6.                   Åbo föreningens 150 års fest 06.06.2018. Föreningen var väl representerad och vi överlät förenigens standard och ett frimärke med deras logo 10 HSF:s medlemmar deltog i festen med sina fruar. Festen var mycket lyckad och cirka 50 sjökaptener vid samma evenemang är en ganska bra prestation.
7.                   Höstmöte 12.12.2018. Eftersom mötet är Föreningens Höstmöte
och vi väljer 2019 styrelse och ordförande. 
Styrelsen beslöt att inget föredrag hålles. Vi håller motet i lungn och ro och äter i lugn och ro.

8.                   1997 grundade sjösäkerhetspriset (sea Sunday) överlåtes i år till Europas sjösäkerhets byrås (EMSA) verkställande direktör sjöfartsrådet Markku Mylly. Som EMSAs verkställande direktör har Markku Mylly utvecklat EMSA: s arbete med enhetligt genomförande av EU-lagstiftning i hela EU. Markku Mylly har varit aktiv för att främja sjösäkerheten under hela sin karriär. Han har också fungerat som VD för sjöfartsverket, hamnchef, Sjökapten och lots. Transport och kommunikationsminister Anne Berner överlät priset och ordförande deltar i ceremonin. Markku Mylly var ochså HSF:s kandidat till priset.

9.                   Dataskyddsrapporten är insatt på Föreningens hemsidor, både på finska och svenska, och därmed uppföljer föreningen kraven I lagen.

10.            03.10.2018 kl 15:00 är besöket till John Nurminens fond. Besökets värd är samlings-experten Lauri Kaira. Separat informationsbrev av besöket skickat till medlemmarna.

11.             Besök till Helsingfors varvet till den under byggnad varande gastankern NB 515 “Arctech”  är möjligt I månadsskiftet November/December kl 16:00. Datumet är ännuöppet men det får vi senare.  

12              Besök till ESL:s nya fartyg när det anländer till Finland. Ordförande har varit I kontakt rederiet och de informerade att besöket arrangeras. Besöket arrangeras sedan när fartyget anländer till Finland, och ESL var hoppfulla att fartyget anländer till Finalnd före isbeläggningen. M/S Haaga har avgått från varvet och när det anländer till Finland är ännu öppet.
13.             HSF har tagit ställning till den nya vattenlagen om hur man skall definiera befälhavaren.
                  Ordförande har skickat till Trafik och Kommunikations ministeriet HSF:s förslag om hur man skall definiera befälhavaren. Under resan till Estland gick föreningen igenom Yrjö Tiitinens förslag som lite justerades. Förslaget skickades 14.08.2018. Förslaget I bilagan.

14.            Föreninegen har beställt ett eget frimärke och medlemmarna har kunnat beställa det. Föreningen kommer inte att inneha stora lager utan frimärket beställes efter förfrågning och behov. Priset 24 € per ark och betals in på föreningens konto.

15.             Styrelsen har beslutat att Lauri kommer att skicka ut en link för att läsa CESMA-nyheterna. Nyheterna utkommer 4 gånger I året. Nyheterna kan endast läsas via linken.
16.             Andra ärenden.
                                                                 Styrelsen