Vårmötet 14.03.2018

Plats:                                   Handelsgillet, Kaserngatan 23, Helsingfors
Tid:                                      14.3.2018 kl 19.20 – 20.15
Närvarande:                       19 medlemmar. Namnen i gästboken
Innan det egentliga årsmötet höll sjökapten Ulf-Peter Lindström  ett föredrag om ”Ett kryssningsfartygs resa Falklandsöarna – Södra-Georgiens öar – Antarktiska halvön – Falklandsöarna 30.10. – 17.11.2017”.
                                        Mötets öppnande.
                                            Föreningens ordförande öppnade vårmötet kl. 1920.
                                        Val av ordförande,  sekreterare och två protokolljusterare för mötet.
Beslut:         Årsmötet valde Stig Sundberg till ordförande för vårmötet och han                       kallade Matti Aaltosen till sekreterare.Till vårmötets protokoll­justerare                       och rösträknare valdes Lauri Vuorinen och Lasse Ericsson.
                                        Vårmötets laglighet och beslutförhet.
Beslut:         Mötet konstaterades vara lagligt och beslutfört.                         
                                        Godkännandet av föredragningslistan.
Beslut:         Agendan i möteskallelsen godkändes som föredragningslista.
                                        Presentation av bokslutet, årsberättelsen och verksamhets­                                                  granskarnas berättelse för år 2017 (bilagorna 1 – 4)
Kassören Paul Ervast presenterade bokslutet, varefter ordförande presenterade årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas berättelse.
Beslut:         Vårmötet bekräftade bokslutet och årsberättelsen och beviljade                       ansvarsfrihet åt styrelsen. Verksamhetsgranskarnas berättelse                       antecknades till kännedom.
                                        Övriga, i möteskallelsen nämnda ärenden
6.1§               CESMA (Confederation of European Shipmasters’ Association)(bil. 5)
På uppmaning av EMSA:s genraldirektör Markku Mylly kontaktade CESMA:s ordförande i början av året HSF:s ordförande i akt och mening att få HSF till medlem. Mötets ordförande uppläste styrelsens förslag till medlemmarna. Enligt detta skulle föreningen ansluta sig som observatörs­medlem. Observatörsmedlemskapet kostar 100 euro per år. Åboföreningen är med i projektet. Vårmötet diskuterade frågan livligt och understödde en anslutning på ifrågavarande villkor.


Beslut:         Vårmötet godkände styrelsens förslag om att ansluta oss som                       observatörsmedlem. Styrelsens ordförande kontaktar CESMA
6.2§               Besök på Bore-rederiet 1.2.2018
Ordförande berättade om besöket hos .Bore, vars vd Håkan Modig svarade för presentationen av rederiet
6.3§               Captain’s Dinner 7.4.2018 kl 18.00 – 22.00 på Handelsgillet.
Anmälan senast 22.3.2018. Åbo-föreningens ordförande deltar.
6.4§               Besök på Aker Arctic 19.4.2018 kl. 14.00
Vi får ett skilt meddelande gällande besöket, som kombineras med ett besök på sjömanskyrkan i Nordsjö.
6.5§               Medlemsmöte 9.5.2018
Sjökapten Juhani Mäkelä håller ett föredrag om oljeborrning på ett oljeborrsfartyg.
6.6§               Föreningens sommarutfärd till Estland 10. – 12.8.2018.
Förberedelserna har påbörjats. Meningen är att tillbringa första natten i Tallin.
– 10.8. kl 19.00 Estlandsföreningen håller ett välkomsttillfälle på vårt hotell.
– 11.8. kl. 10.00 resan fortsättes till Pärnu
– 12.8. kl. 18.00 tillbaka i Tallinn.
Prisförfrågningar gällande resan har redan skickats till Estland och Tallink. Då allt är klart, skickas information till medlemskåren. P.g.a. Estlands 100-års jubileum måste vi förbereda resan i god tid för att hålla  kostnaderna i styr.
6.7§               Föreningens tavlor i SSB’s utrymmen
Den 21.2.2018 inventerade ordförande tavlorna, som finns i SSB’s utrymmen. Två av tavlorna kunde med säkerhet identifieras som tillhörande föreningen. Dessa försågs med ägaranteckning. Resten av tavlorna ansågs tillhöra det lösöre, som levererades med den överlåtna fastigheten.
Föreningens standert överläts till SSB eftersom föreningen spelade en betydande roll vid grundandet av Salior’s Home stiftelsen.
Beslut:         Styrelsen noterar de ifrågavarande tavlorna i föreningens                       inventarieförteckning.
6.8§               Överlåtelse av föreningens standert
Föreningens styrelse överräckte föreningens standert till Dieter Müntzel och Yrjö Tiitinen som erhänsla för deras arbete i föreningens styrelse
                                        Övriga ärenden
7.1§               Resan till Raumo 21.3.2018
Lauri Vuorinen informerade, att han har platsni sin bil om någon annan är på väg till saltköttsmiddagen i Raumo.
7.2§               Årsfesten i Åbo 6.6.2018
Ordföranden för Åbo-föreningen skickar inbjudan inom en månad.
                                        Mötets avslutande
Ordförande för vårmötet avslutade mötet kl. 20.15.
­
Ordförande
Stig Sundberg
Sekreterare
Matti Aaltonen