Höstmötet 12.12.17 Protokoll

Plats:                                   Handelsgillet, Kaserngatan 23, Helsingfors
Tid:                                      12.12.2017 kl. 19.30 – 20.00
Närvarande:                       25 medlemmar deltog. Namnen framgår i gästboken
Innan det egentliga årsmötet berättade sjökapten Sven-Erik Nylund om sin resa till Chile och Kap Horn.
1§                                        Mötets öppnande.
                                            Föreningens ordförande oppnade höstmötet kl. 19.30.
2§                                        Val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare.
Beslut:         Höstmötet valde Stig Sundberg till mötets ordförande.
Matti Aaltonen till sekreterare och Paavo Wihuri ja Dieter Müntzel till protokolljusterare, dessa verkar vid behov även som rösträknare.
3§                                        Mötets laglinget och beslutförhet
                      Beslut:         Konstaterades att höstmötet var lagligt sammankallat och beslutfört.
                     
4§                                        Godkännande av mötets agenda
Beslut:         Föredragningslistan godkändes som mötets agenda.
5§                                        Fastställandet av verksamhetsplanen för år 2018 (bil. 1)
Ordförande presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Beslut:         Verksamhetsplanen för år 2018 godkändes.
5.1§               Budgeten för år  2018 (lbil. 2)
Ordförande presenterade styrelsens förslag till budget för år 2018.
Beslut:         Budgeten för år 2018 godkändes.
5.2§               Fastställande av medlemsavgiften för år 2018
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för år 2018.skall vara 20 €. Medlemsavgiften uppbärs senast den 15.2.2018.
Beslut:         Mötet godkände att medlemsavgiften för år 2018 är 20 € och att den              betalas senast den 15.2.2018.


6§                                        Val av ordförande för år 2018.
Styrelsen föreslog Stig Sundberg till ordförande.
Beslut:         Höstmötet valde Stig Sundberg till föreningens ordförande för år                  2018.
7§                                        Antalet styrelsemedlemmar för år 2018
Styrelsen föreslog att styrelsen förutom ordförande skulle bestå av sex medlemmar.
Beslut:         Mötet godkände styrelsens förslag (1+6).
8§                                        Val av övriga styrelsemedlemmar för år 2018.
Styrelsen framförde sin avskedsbegäran och förklarade sig stå till förfogande på nytt, med undantag av Dieter Müntzel och Yrjö Tiitinen.
Styrelsen föreslog Lasse Ericsson och Timo Kalpio till nya medlemmar. Vardera har meddelat sig stå till förfogande.
                      Beslut:         Mötet godkände styrelsens avskedsansökan och förslag                                                       till nya styrelsemedlemmar,
                                            Styrelsen för år 2018 består av:
·         Stig Sundberg, ordförande
·         Matti Aaltonen
·         Lasse Ericsson
·         Paul Ervast
·         Timo Kalpio
·         Sven-Erik Nylund
·         Lauri Vuorinen
Styrelsen konstituerar sig vid sitt första möte.
9§                                        Val av två verksamhetsgranskare och en suppleant.
Björn Sjöman och Håkan Sundqvist föreslogs till verksamhetsgranskare och Kari Lehtosalo till suppleant för 2018.
Beslut:         För år 2018 valde höstmötet:
·         Björn Sjöman, till verksamhetsgranskare
·         Håkan Sundqvist, till verksamhetsgranskare
·         Kari Lehtosalo till suppleant för verksamhetsgranskarna.
10§                                      Övriga, i möteskallelsen nämnda ärenden.
10.1.              Mötestider för 2018
Styrelsen föreslog tid och plats för mötena år 2018.
Beslut:         Höstmötet godkände styrelsens förslag till mötestider:
1.      Vårmöte                    14.3.2018 kl. 18.00
2.      Medlemsmöte 1         9.5.2018 kl. 18.00
3.      Medlemsmöte 2         19.9.2018 kl. 18.00
4.      Höstmöte                   12.12.2018 kl. 18.00
Alla ovannämnda möten hålls i Donatorsalen på Handelsgillet.
10.2.              Captain’s Dinner
Styrelsen föreslog att fortsätta iden med Captain’s Dinner även inkommande vår. Captain’s Dinner skulle arrangeras 7.4.2018 kl. 18.00 – 22.00 på Handelsgillet i Donator-salen. Betalning skulle ske i förskott till föreningens konto.
Beslut:         Höstmötet godkände styrelsens förslag. Captain’s Dinner
arrangeras 7.4.2018 kl 18.00 – 22.00 i Donator-salen och betalas i förväg på föreningens konto. Tillställningen är avec.
10.3.              Föreningens sommarutfärd
Arrangemangen för sommarutfärden diskuterades.
Beslut:         Höstmötet beslöt att utfärden innefattar två övernattningar i Estland,           Ena natten i Tallinn och den andra i Pernu. Ordförande och styrelsen                  sköter arrangemangen med rederiet och våra estniska kolleger.
11§                                      Mötets avslutande
Ordförande avslutade höstmötet kl. 20.00.
  
Mötets ordförande
Stig Sundberg
Mötets sekreterare
Matti Aaltonen
BILAGOR                           Bilaga 1: Verksamhetsplanen för år  2018.
Bilaga 2: Budgeten för år 2018
DISTRIBUTION                 Medlemskåren

* * * * *