Medlemsmöte 2/2017

                                                                 Protokoll
Helsingfors Skeppsbefälhavareförening r.f.                                                                                                                  Möte 2/2017
                                                                                                                    25.5.2017                                       Matti Aaltonen
                                                                                                                                                                        Jan-Erik Dahlberg
Tid                                                    16.5.2017 kl. 18:00-20:20
Plats                                                Handelsgillet, Helsingfors
Närvarande                                  16  medlemmar, vars namn finns i gästboken.

Innan mötet höll Päivi Heikkola från DIMECC Oy ett anförande om obemannade fartyg och därtill hörande ekosystem.

1.        Mötets öppnande
Ordförande Stig Sundberg öppnade mötet kl. 19.40 och verkade som ordförande för mötet.

2.          Beslutsförhet, laglighet och godkännande av föredragningslistan.
Ordförande konstaterade att mötet var lagligen sammankallat och beslutfört. Agendan godkändes som föredragningslista.

3.         Sekreterare
Matti Aaltonen valdes till sekreterare för mötet.

4.         Tidigare mötens protokoll
De tidigare mötesprotokollen godkändes. (11.1.2017 och årsmötet 8.3.2017).

5.         Stadgeändringen, andra behandlingen -beslutsärende
Mötet behandlade stadgeändringarna och konstaterade att de kunde godkännas. Följande steg kvarstår innan stadgarna träder i kraft:
1.         Den auktoriserade translatorn Paula Backman granskar stadgeändringarna och ger ett utlåtande
2.         Stadgeändringarna skickas till Patent- och registerstyrelsen (PRH) för godkännande.
3.         De nya stadgarna träder i kraft då PRH har godkänt dem.
Beslut: Medlemsmötet godkände stadgeändringarna i den andra handlingen.
6.         Besöket på IB Polaris
IB Polaris är på dock i Nådendal och det är osäkert när den ankommer till Helsingfors. Besöket planeras ske i början av september. Det kommer ett skilt meddelande om besöket.

7.         Esternas sommarbesök
Esterna besöker Helsingfors den 12.8.kl.09.30. Med deras buss åker vi till Borgå, där vi får en 2 timmars guidad tour. Returen till Helsingfors sker med ms J.L. Runeberg, där vi äter i salongen 16.30-17.30. Maten beställs i förväg. Resan är avec.
Kostnaderna består av bussen, som kommer från Estland och transporterar gästerna (340€) och båttransporterna (240/480€), guiden (minst 117€) och båtresan (22,50€/person för minst 15 personer). Resan beräknas kosta c. 60€ per person.
8.              Besöket på Helsingfors sjötrafikcentral
Sekreteraren klarlägger tidpunkten för besöket. Preliminärt har man talat om medlet av oktober.

9.              Mötet 27.9.2017
Ordförande har förberett sjökapten Antti Rossi som inledare på mötet.

10.           Julmötet 12.12.2017
Om de nya stadgarna är i kraft, förändras decembermötet till årets andra årsmöte och då väljs ny ordförande och styrelse, som inleder sina perioder 1.1.2018. Några av styrelsens gamla medlemmar är villiga att stiga åt sidan.

11.           Besöket på Silja Serenade 9.3.2017
             Ordföranden berättade om besöket, som samlade 19 medlemmar. Värdarna företräddes av fartygets befälhavare Antti Rossi och TallinkSiljas säkerhetschef Jan Valtonen. Besöket var synnerligen lyckat.

12.           Captain’s dinner 8.4.2017
Ordföranden berättade om tillställningen i vilket 34 personer deltog, varav en från Mariehamns förening. Vid tillfället informerade Anne Ala-Pöllänen om blandbesättningar på finska fartyg. Det var en lyckad tillställning och den arrangeras på nytt nästa vår.

13.           Besöket på SSB den 5.5.2017
Föreningens medlemmar bekantade sig med det nya SSB huset, som ännu är under byggnad. Verkställande direktör Sampsa Sihvola förevisade utrymmena.

14.           En framställning om att tilldela Sven-Erik Nylund Sea Sunday -priset
Föreningens styrelse föreslog Sven-Erik Nylund till föreningens kandidat för Sea Sunday -priset, för sin långa karriär och sitt uthålliga arbete till fromma för sjösäkerheten. I juni kommer prisnämnden  att tillkännage sin kandidat, som tyvärr inte är han. Ordföranden kommer att ta upp frågan i pris­nämnden, eftersom den ursprungliga grunden för beviljandet av priset håller på att glida ur händerna.

15.           Samarbetet med Buffalo
Buffalo-klubb håller en ärtsoppsdag den andra torsdagen i varje månad på Villa Tallbo. Anmälningar senast föregående tisdag till Pekka Santala pj.santala@gmail.com, tel. nr. 0400–527343. Tillställningarna i Raumo håller paus under sommaren och fortsätter på hösten.

16.           Övriga frågor
Medlemmen Tiitinen informerade om Sjöhistoriska föreningen i Finlands traditionella utlandsresa, som görs i samarbete med Fartygshistoriska Föreningen i Finland och Helsingfors Skeppsbefälhavare­förening. Resan går till Tallinn och Nargö i Estland. Nargö är en del av Peter den stores stora sjö­fästning. Som guider fungerar Ove Enqvist och Robert Treufelt.  Ove Enqvist och Johanna Pakola har gett ut en bok ”Suomenlahti Pietarin suojana” (ISBN: 978-952-291-236-7, Docendo), som berättar om denna befästningshelhet. Tapio Bergholm är reseledare. Dagarna hålls 5.8. kl.12 i Tallinns Flyghamn och 6.8.kl. 09.00 med avfärd från Flyghamnen med båt till Nargö, därifrån återresan sker kl. 17.00. Närmare uppgifter hittas på Sjöhistoriska föreningen i Finlands sidor www.suomenmerihistoriallinenyhdistys.fi under punkten ”ajankohtaista”. Anmälan senast 15.6. till Yrjö Tiitinen.

Viceordförande Lauri Vuorinen efterlyser mera fotografier med anknytning till besök och tillställningar för att läggas in på föreningens hemsidor.

17.           Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet kl. 20.20.

Ordförande                                                   Stig Sundberg
Sekreterare                                                  Matti Aaltonen