Ändring av stadgarna

1.       Föreningens namn och hemort
Föreningens namn är Helsingfors Skeppsbefälhavareförening rf – Helsingin Laivanpäällikköyhdistys ry och dess hemort är Helsingfors stad.
2.       Syfte och verksamhetsformer
Föreningens syfte är att främja säker finsk sjöfart.
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att samla  sjökaptener för att diskutera för dem intressanta frågor och arrangera därtill hörande föredrag samt informationsbesök.
Föreningen är såväl finsk- som svenskspråkig.
3.       Medlemmar
En person,  som har genomgått en godkänd sjökaptensutbildning eller innehar sjökaptensbrev kan ansluta sig som medlem i föreningen. Ordinarie medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan.  Föreningens ordninarie möte kan på förslag av styrelsen  till hedersmedlem kalla en medlem som  förtjänstfullt verkat inom föreningen eller även en sådan person, som på speciellt inverkat för den finska sjöfartens väl. 
4.       Medlemsavgift
Höstmötet besluter om storleken av medlemmarnas årliga medlemsavgift.
5.       Styrelse
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör  en ordförande och 4-6 andra medlemmar,  som alla  väljes  vid höstmötet. Styrelsens mandattid är ett kalenderår. Styrelsen väljer inom sig en viceordförande samt en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denna är förhindrad på kallelse av viceordföranden då de anser att det behövs eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med absolut majoritet. Om rösterna faller jämt, avgör ordförandes röst, vid val avgör emellertid lotten.
6.       Tecknande av föreningens namn
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, var för sig.
7.       Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår.
8.       Föreningens möten
Föreningen håller två ordinarie möten om året, vårmötet och höstmötet. Föreningens vårmöte hölls i mars-april och höstmöte i november-december på en av styrelsen närmare fastställd dag. Föreningens andra möten hålls vid behov. Vid föreningens möten har varje medlem en röst. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämt, avgör ordförandes röst, vid val avgör emellertid lotten.
9.       Kallelse till föreningens möten
Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem per post eller per e-post.
10.   Ordinarie möten
Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:
1.       mötet öppnas
2.       val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
3.       mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
4.       föredragningslistan för mötet godkänns
5.       bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras
6.       beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
7.       övriga i möteskallelsen angivna ärenden
Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden
1.       mötet öppnas
2.       val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
3.       mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
4.       föredragningslistan för mötet godkänns
5.       verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs.
6.       val av styrelseordförande
7.       besluter om antalet övriga styrelsemedlemmar
8.       val av övriga styrelsemedlemmar
9.       val av två verksamhetsgranskare och en suppleant
10.   övriga i möteskallelsen angivna ärenden
Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens vår- eller höstmöte skall medlemmen skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

11.   Ändring av stadgar och upplösning av förening
Beslut om ändring av stadgarna och om upplösning av föreningen ska fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. Stadgeändringen eller upplösningen av föreningen ska anges i möteskallelsen. Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för främjande av Finlands sjöfart på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösning. Om föreningen blir upplöst används dess tillgångar för samma ändamål.