Föredragslista Årsmöte 2017

Paikka:                               Handelsgillet, Kasarminkatu 23, Helsinki
Aika:                                    8.3.201 klo 18:00-
                            

Före årsmötet håller sjökapten Director/VicepresidentJarkko Toivola ett föredrag om ”saattohinauksen merkitys tankkeritutvallisuudelle”
    Öppnande av mötet.                             
    Mötets laglighet, beslutförhet och godkännande av föredragslistan,
    Val av mötetes ordförande och sekreterare.
    Val av protokolljusterare och rösträknare för årsmötet.
    Godkännande av föregående års bokslut,
    Verksamhetsgranskarens berättelse.                      
    Beviljande av ansvarighetsfrihet för styrelsen och redovisningskyldiga                                          
                                           
     Fastställande av medlemsavgiften för nästa år.
     Fastställande av sekreterarens arvode.
10§   Beslut om beviljabde av understood.
11§    Stadgeändringarna. Beslutfattande. Första mötet.
12§    Datum för de följande ordina
           16.05.2017 Handelsgillet
           27.09.2017 Handelsgillet
              12.12.2017 Handelsgillet. Höstmöte om nya stadgarna i kraft.  
13§      Medlemsantalet för det beslutföra mötet.
14§     Val av ordförande och styrelsemedlemmar 
            (4 ordinarie och 2 suppleanter)
15§      Val av två verksamhetsgranskare och en suppleant.
                                            16§      Styrelsens förslag: 
                                                        Verksamhetsberättelse 2016 och verksmahetsplanen 2017
17§       Övriga ärenden
  •     Pinssernas pris höjt till 10 €

18§       Avslutande av mötet.
Styrelsen
08.03.2017