Sääntömuutosehdotukset

1.       Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Helsingfors Skeppsbefälhavareförening rf – Helsingin Laivanpäällikköyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2.       Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää turvallista suomalaista merenkulkua.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kokoaa merikapteeneita keskustelemaan heitä kiinnostavista aiheista ja järjestää niihin liittyviä esitelmiä ja tutustumiskäyntejä.
Yhdistys on sekä suomen- että ruotsinkielinen.
3.       Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö, joka on suorittanut hyväksytyn merikapteenin koulutuksen tai jolla on merikapteenin pätevyyskirja. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen varsinainen kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneen jäsenen ja myös muun sellaisen henkilön, joka on erityisesti vaikuttanut suomalaisen merenkulun hyväksi.
4.       Jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.
5.       Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
6.       Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.
7.       Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
8.       Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen ja syyskokouksen. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen muita kokouksia pidetään tarvittaessa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
9.       Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.
10.   Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.       kokouksen avaus
2.       valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3.       todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.       hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.       esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6.       päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.       käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.       kokouksen avaus
2.       valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3.       todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.       hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.       vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6.       valitaan hallituksen puheenjohtaja
7.       päätetään hallituksen muiden jäsenten lukumäärä
8.       valitaan hallituksen muut jäsenet
9.       valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja
10.   käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
11.   Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat suomalaisen merenkulun edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.