Sääntömuutosehdotuksen perustelut

Helsingin Laivanpäällikköyhdistyksen sääntöjen muuttaminen
Tausta
Yhdistyksen voimassa olevat säännöt ovat vuodelta 1953.
Yhdistyksen edellinen hallitus keskusteli sääntöjen päivittämistarpeesta viimeisessä kokouksessaan 11.2.2016: ”Todettiin, että yhdistyksen säännöt ovat hyvin ja pitkään palvelleet menestyksellistä toimintaa. Sääntöjen päivittämisellä ei siltä kannalta nähty olevan erityistä kiirettä. Yhdistyslain ja yhdistystoiminnan nykyisten käytäntöjen takia päivitystarkastelu on jossain vaiheessa tulevaisuudessa kuitenkin syytä tehdä.”
(Hallituksen kokouspöytäkirja 11.2.2016 kohta 13)
Yhdistyksen nykyinen hallitus päätti ensimmäisessä kokouksessaan 28.4.2016: ”Yhdistys päivittää säännöt ja perustaa sitä varten pientyöryhmän. Stig Sundberg toimii pientyöryhmän puheenjohtajana, Yrjö Tiitinen sihteerinä ja Sven-Erik Nylund jäsenenä. Työryhmä esittelee työnsä tulokset hallitukselle niin, että hallitus voi esitellä ehdotuksen uusiksi säännöiksi 1. kerran joulukuun jäsenkokoukselle ja 2. kerran vuosikokoukselle 2017.”
(Hallituksen kokouspöytäkirja 28.4.2016 kohdat 9-10)
Yhdistyksen jäsenkokous käsitteli asiaa 11.5.2016: ”Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen. Hallitus on perustanut työryhmän (Stig Sundberg, pj, Yrjö Tiitinen, siht. ja Sven-Erik Nylund, jäsen) sääntöjen muuttamista varten. Aikatauluna on 1. esittely vuoden 2016 viimeisessä jäsenkokouksessa ja toinen esittely vuoden 2017 vuosikokouksessa. Päätös: Jäsenkokous hyväksyi sääntöjen muuttamisen ja aikataulun.”
(Jäsenkokouksen pöytäkirja 11.5.2016 kohta 9)
Työryhmä piti ensimmäisen kokouksensa 1.6.2016: ”Työryhmä piti tarkoituksenmukaisena ottaa päivityksen pohjaksi Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisterin tarjoama ”SÄÄNTÖMALLI III – kaksi kokousta, yksi jäsenryhmä”.Sitä sovellettiin nyt HLY:n päivitystarpeisiin. Työryhmä piti hyvänä määritellä hallituksen koko niin, että syyskokouksessa valittaisiin puheenjohtaja ja 4-6 muuta jäsentä. Työryhmä piti hyvänä määritellä varsinaisten kokousten ajankohdat niin, että kevätkokous pidettäisiin maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Työryhmä kävi alustavan keskustelun HLY:n tarkoituksesta ja toiminnan laadusta. Työryhmä päätti hakea sopivaa muotoilua erityisesti tähän kohtaan sähköpostikeskustelun kautta ennen syyskuuta 2016, jotta se voisi esittää ehdotuksensa hallitukselle syyskuussa 2016.”
(Työryhmän kokouspöytäkirja 1.6.2016 kohdat 3-6)
Yleiset perustelut
Helsingin Laivanpäällikköyhdistyksen vuodelta 1953 olevat säännöt ehdotetaan muutettaviksi Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisterin nykyisten ohjeiden mukaisiksi. Sääntöjen pohjaksi ehdotetaan Yhdistysrekisterin suomeksi ja ruotsiksi tarjoamaa mallia ”SÄÄNTÖMALLI III – kaksi kokousta, yksi jäsenryhmä”. Yhdistyksen toimintaa ohjanneet keskeiset periaatteet säilyisivät. Suurin ehdotettu muutos olisi vuosikokouksen jakaminen kahdeksi: kevätkokoukseen ja syyskokoukseen.
Yksityiskohtaiset perustelut
Numerointi seuraa sääntöehdotuksen numerointia:
1.       ”rf” ja ”ry” kirjoitettaisiin ilman pisteitä ja liitettäisiin yhdistyksen nimeen Yhdistysrekisterin ohjeen mukaisesti.
2.       Yhdistysrekisterin mallin mukaisesti sääntöehdotus erottaisi aikaisempaa selkeämmin yhdistyksen tarkoituksen ja sen toteuttamiseksi valitut menettelytavat toisistaan. Tarkoituksen olennainen sisältö eli merikapteenien kokoaminen yhteen ja keskustelu säilyisivät, lisäksi esitelmät ja tutustumiskäynnit sekä kaksikielisyys kirjattaisiin sääntöihin. Sen sijaan aikaisemmasta sanonnasta ”…ja pyrkiä parannuksiin sellaisissa oloissa, jotka koskevat merenkulkua sekä työskennellä yleisesti merimiesammatin parhaaksi.” ehdotetaan luovuttavaksi kokonaan, koska siinä viitataan nykyisin työmarkkinajärjestöjen hoitamiin tehtäviin.
3.       Aikaisempien sääntöjen olennainen sisältö säilyisi, sanontaa päivitettäisiin nykyistä kielenkäyttöä vastaavaksi: esim. ”anomuksen” sijasta ”hakemus”.
4.       Yhdistysrekisterin mallin mukaisesti.
5.       Yhdistysrekisterin mallin mukaisesti: hallituksen toimikausi olisi yksi vuosi. Puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet (4-6) valittaisiin syyskokouksessa.
6.       Yhdistysrekisterin mallin mukaisesti.
7.       Yhdistysrekisterin mallin mukaisesti.
8.       Yhdistysrekisterin mallin mukaisesti: HLY:n ehdotetaan pitävän vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen ja syyskokouksen, ja muita kokouksia tarvittaessa. HLY:n kevätkokous ehdotetaan pidettäväksi maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa.
9.       Yhdistysrekisterin mallin mukaisesti.
10.    Yhdistysrekisterin mallin mukaisesti: kevätkokouksessa esitettäisiin edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. Syyskokouksessa vahvistettaisiin tulevan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodella sekä valittaisiin puheenjohtaja, päätettäisiin hallituksen muitten jäsenten lukumäärä (4-6) ja valittaisiin hallituksen muut jäsenet.
11.    Yhdistysrekisterin mallin mukaisesti: päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta ehdotetaan mahdolliseksi tehdä yhdessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Vuonna 1953 voimaan tulleet säännöt edellyttävät kahta kokousta ja niissä kahden kolmasosan (2/3) enemmistöä. Yhdistyksen varat yhdistyksen purkautuessa ehdotetaan käytettäväksi suomalaisen merenkulun edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.