Möteprotokol 28.09.2016

Plats:                                  Handelsgillet, Helsingfors
Tid:                                      28.9.2016 klo 18.00 – 20.00
Närvarande:                       18 medlemmar, namnen i gästboken.
Innan mötet höll Raija Viljanen, logistikchef för Försörjningsberedskapscentralen, ett anförande: ”Huoltovarmuus Suomessa – logistiikka ja merikuljetukset”. (”Försörjningsberedskapen i Finland – logistik och sjötransport”) Ordföranden tackade Raija Viljanen för anförandet genom att överräcka ett signerat exemplar av Sven-Erik Nylunds bok ”Sjösäkerheten var deras mål”.
                                        Mötets öppnande
                                            Ordförande öppnade mötet kl. 1920.
                                        Mötets laglighet, beslutförhet och godkännandet av                                                               föredragningslistan.
Ordföranden konstaterade att mötet var lagligen sammankallat och beslutfört. Föredragningslistan godkändes som mötesagenda. Till övriga ärenden fogades fyra frågor.
                                        Sekreterare
                                            Matti Aaltonen verkade som mötets sekreterare.
                                        Föregående mötes protokoll
Beslut:         Föregående mötes protokoll godkändes. (Bilaga 1)
                                        Resan till Haapsalu 27.-28.8.2016
Ordföranden konstaterade att resan var lyckades väl. 17 medlemmar med 13 makar njöt av esternas gästfrihet och den givande resan. Från den estniska föreningen deltog 8 personer. Ordföranden konstaterade att nästa gång behövs mera tid för samvaro. Nu blev tidtabellen för knapp. Viceordföranden ber om bilder från resan per email för att läggas ut på hemsidorna. 
                                        Besök hos Neste Oil  20.10.2016
Medlemmen John Konkola är samarbetsperson mellan föreningen och Neste Oil. Utrymmena är begränsade och de 20 först anmälda ryms med. Det fanns bara en ledig plats kvar vid tiden för detta möte
                                        Stadgeändringarna
Den av styrelsen tillsatta arbetsgruppen har fått sitt arbete färdigt och styrelsen har behandlat förslaget på sitt möte 1.9.2016. Styrelsen har godkänt att de nya stadgarna presenteras för medlemmarna på mötet den 7.12.2016. Viceordföranden skickar stadgarna till medlemmarna i god tid, senast en vecka, före mötet.
                                        Nya medlemmar
Styrelsen har godkännt 3 nya medlemmar: – Christian Wennerstrand, Tom Ekegren och Tapani Salmenhaara.
                                        Besöket på I/B Polaris
Ordföranden undersöker när det är möjligt för medlemskåren att bekanta sig med den nya isbrytaren. Fartyget överläts till Kommunikations­ministeriet och sedan vidare till Arctia Shipping den 28.9.2016.
10§                                      Mötet 7.12.2016
Inga gäster inbjuds till mötet, eftersom styrelsen presenterar de nya stadgarna för medlemskåren. Styrelsen önskar en livlig debatt i frågan. Medlemmarna godkänner stadgarna på årsmötet i mars 2017. Under mötet avnjuter vi den sedvanliga julsmörgåsen.
11§                                      Sjömansservicebyrån, Sailors Home AsOy
Ordföranden har deltagit i byggnadsprojektets taklagsöl den 17.6.2016. Föreningen kommer att inbjudas på besök, då byggnaden har tagits i bruk, förmodligen under början av år 2017
12§                                      Sea Sunday –priset
Föreningen hör till de grundande medlemmarna sen år 1997. Priset har delats ut 18 gånger. Vårt deltagande i beslutsprocessen detta år förbisågs p.g.a. personbyten. Ordföranden har rättat till saken och vi är igen med och besluter om vem som skall få priset. Mötesdeltagarna konstaterade att föreningen måste höja sin profil eftersom säkerhetskunnandet bland medlemmarna är betydande oberoende av med vilka mätare det mäts. Yrjö Tiitinen framhöll att priset borde riktas mera till personer än samfund. Ordföranden deltog i prisutdelningsceremonin 19.6.2016 ombord på bevakningsfartyget Merikarhu, som fick priset för sin insats på Medelhavet.
13§                                      Samarbete med Buffalo
Ordföranden hälsade från Buffalos ordförande Pekka Santala, som inbjuder våra medlemmar till ärtsoppa, då de besöker Raumo. Den andra torsdagen varje månad bjuds det på ärtsoppa i Villa Tallbo. Anmälningar senast föregående tisdag. Pekka Santalas kontaktuppgifter:
·         e-mail pj.santala@gmail.com
·         tel. 0400 527 343
Medlemmen Konkola konstaterade, att man nästa vår kunde arrangera en gemensam resa till Raumo, varvid problemen med att resa kollektivt inte skulle besvära.
14§                                      Övriga ärenden
Teemu Leppänens dokument ”Luotsi laivassa” (Med lots ombord)
Det är möjligt att få det c. 48 minuter långa dokumentet i DVD-format Viceordföranden frågade om det fanns hugade medlemmar, som ville delta i en förevisning i Sjömanskyrkan i Nordsjö. Medlemmarna konstaterade att de stöder dylika projekt, som dokumenterar sjömansliv och -verksamhet ur olika synvinklar, för kommande generationer och var intresserade av att delta. Viceordföranden informerar Sjömanskyrkan om vårt intresse och meddelar tidpunkten till medlemmarna.
Föreningens gemensamma kaffemöten.
Styrelsen har behandlat förslaget om att arrangera regelbundna kaffemöten på något överenskommet ställe. Styrelsen, konstaterar att den inte understöder förslaget, men konstaterar att det är fritt fram för var och en att träffas var man vill..
Båtvimpel
Styrelsen har behandlat ett inkommet förslag om att skaffa en båtvimpel. Styrelsen bifaller inte förslaget, efter att ha konstaterat att det blir för dyrt att förverkliga.
Uppvaktning vid sjöfararnas minnesmärke på allhelgonadagen 5.11.2016
Föreningen, som redan länge aktivt har deltagit i uppvaktningen på allhelgonadagen deltar även detta år. Deltagandet är fritt för alla. Viceordföranden informerar medlemmarna om detta på hemsidan.
Från föreningens sida deltar viceordföranden i  mötet som arrangeras för att utse sammankallaren för tillfället år 2017
15§                                      Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet

Ordförande
Stig Sundberg

Sekreterare
Matti Aaltonen