Årsmöte 09.03.2016

Plats:                                   Handelsgillet, Kaserngatan 23, Helsingfors
Tid:                                      9.3.2016 kl 19.00 – 20.50
Närvarande:                       29 medlemmar, vars namn framgår i gästboken.
Innan det egentliga årsmötet höll sjöfartsrådet Paavo Wihuri ett föredrag om ”Den finska sjöfartens försörjningsberedskap förr och nu”. Medlemmarna kan få föredraget av Paavo Wihuri som en artikel på finska till ”Sininen reservi”.
                                        Mötets öppnande.
                                            Föreningens ordförande öppnade mötet klo 20.15. 
Han framförde förra ordförandens Timo Nenonens hälsningar.
                                        Mötets laglighet, beslutförhet och godkännande av föredragningslistan.
                                            Årsötet konstaterades lagligen sammankallat och beslutfört. 
Föredragningslistan godkändes som mötets agenda.
                                        Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Årsmötet valde Kari Wallin till ordförande och han kallade Matti Aaltonen till sekreterare för mötet.
                                        Val av protokolljusterare och rösträknare
Lasse Eriksson och John Konkola valdes till protokolljusterare och rösträknare för mötet.
                                        Godkännande av föregående års bokslut och bokföring.(bil. 1)
                                            Skattmästaren Paul Ervast presenterade bokslutet och bokföringen. Årsmötet konstaterade att bägge kunde kodkännas.
                                        Verksamhetsgranskarnas berättelse (bil. 2)
Björn Sjöman läste upp verksamhetsgranskarnas berättelse.
Verksamhetsgranskarna godkände bokföringen och bokslutet.
                                       Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och de redovisningsskyldiga.
                                           Årsmötet beviljade styrelsen och de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.
                                       Fastställande av medlemsavgiften för nästa år
Årsmötet fastslog att medlemsavgiften för år 2017 är 20€.
                                       Fastställandet av sekreterarens arvode.
                                           Sekreterarens arvode fastställdes till fri måltid under mötena enligt räkning.
10§                                     Beslut om beviljande av understöd.
Inga ansökningar har inlämnats.
11§                                      Datum för de följande ordinarie mötena.
·         11.5.2016 Arctia Shipping
·         28.9.2016 Handelsgillet
·         7.12.2016 Handelsgillet
·         11.1.2017 Handelsgillet
·         8.3.2017 Handelsgillet (årsmöte)
12§                                     Medlemsantal för det beslutföra mötet.
29 medlemmar var närvarande.
13§                                     Val av ordförande och styrelsemedlemmar (4 ordinarie och 2
suppleanter)
Årsmötet valde den nya styrelsen:
·         Stig Sundberg, ordförande
·         Lauri Vuorinen
·         Matti Aaltonen
·         Paul Ervast
·         Dieter Müntzel
·         Sven-Erik Nylund, suppleant
·         Yrjö Tiitinen, suppleant
14§                                     Val av två verksamhetsgranskare och en suppleant
                                           Årsmötet valde följande personer:
·         Björn Sjöman, verksamhetsgranskare
·         Håkan Sundqvist, verksamhetsgranskare
·         Kari Lehtosalo, suppleant för verksamhetsgranskarna
15§                                     Styrelsens förslag (bilagorna 3 och 4)
Mötets ordförande presenterade styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015 och verksamhetsplanen för år 2016 – 2017. Årsmötet godkände vardera.
16§                                     Övriga ärenden
Mötets ordförande gick igenom de av styrelsen beredda ärendena och övriga frågor:
·         Sommarutfärd till Hapsal. Ordförande föreslår för våra estniska kolleger att resan skall företagas 20.-21.8.2016, vilket godkändes.
·         Styrelsen har planerat en pins för föreningen, vars pris är 5€. Pinsen finns att få på nästa möte. Godkändes.
·         Åldersfördelningen inom föreningen presenterades. (bil. 5).
·         Styrelsen har som ny medlem godkännt sjökapten Jouni Partanen. Godkändes.
·         De kommande medlemsmötena börjar kl. 18.00. Godkändes.
17§                                     Avslutandet av mötet
Mötets ordförande avslutade mötet kl. 20.50. Som avslutning på mötet tackade den nya ordföranden Stig Sundberg den avgående ordföranden Kari Wallin för ett gott arbete föreningen till fromma.
  
Ordförande
Kari Wallin
Sekreterare
Matti Aaltonen
BILAGOR                           Bilaga 1: Bokslutet för år 2015
Bilaga 2: Verksamhetsgranskarnas berättelse
Bilaga 3: Verksamhetsberättelsen för år 2015
Bilaga 4: Verksamhetsplanen för perioden 2016 – 2017
Bilaga 5: Åldersfördelningen
DISTRIBUTION                 Medlemmarna
                                                      * * * *