Årsberättelse 2015

Föreningen har varit aktiv under verksamhetsåret och på mötena har åhörts intressanta föredrag. Möten har hållits också i samband med företagsbesök.
Vintermedlemsmötet (#1)
Vintermedlemsmötet hölls på Handelsgillet 14.1. Direktör Staffan Herlin höll en presentation om Finnlines nuvarande verksamhet, svaveldirektivet och om rederiets fartygsförvärv.
Som nya medlemmar antogs Paavo Wihuri och Raimo Kiiski. 24 medlemmar deltog.
Föreningens 140-års jubileum
Föreningens 140-årsfest hölls på Handelsgillet 24.1.2015. På plats var79 medlemmar och därtill 16 inbjudna gäster från brödra¬föreningarna i Estland, Tammerfors, Åbo och Mariehamn samt representanter för Finlands Skeppsbefälsförbund och Finlands Sjömanskyrka. Henrik Lamberts kvartett uppträdde. Medlemmen Sven-Erik Nylund höll ett festtal om föreningens historia, dess ordföranden och dess verksamhet. 
Årsmötet
Årsmötet hölls på Handelsgillet 11.3. Mötet hedrade den avlidne medlemmen Mikko Aho med en tyst minut.
Medlemmen Jacob Granqvist höll en presentation om sin verksamhet som Port Captain för NATO. På plats var 23 medlemmar.
Årsmötet godkände bokslutet och verksamhetsberättelesen för år 2014 samt verksamhetsplanen för 2015 samt beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och dess medlemmar. Till den nya styrelsen valdes: Kari Wallin (ordförande), Lauri Vuorinen (viceordförande, Matti Aaltonen (sekreterare),  Paul Ervast (skattmästare) och Dieter Müntzel (medlem). Till suppleanter valdes Sven-Erik Nylund och Yrjö Tiitinen. Till verksamhetsgranskare för år 2015 valdes Björn Sjöman och Håkan Sundqvist samt till suppleant Kari Lehtosalo. Sjökapten Timo Nenonen utsågs till föreningens Heders¬medlem. Årsmötet godkände den nya medlemsavgiften 20€.
Vårmedlemsmötet (#2)
Vårmedlemsmötet hölls på Handelsgillet den 13.5 i närvaro av 16 medlemmar. På mötet överräcktes Hedersdiplomen åt Hedersmedlemmarna: Yngve Sundqvist, Sven-Erik Nylund och Timo Nenonen. Därtill belönades Berndt Hilbert och Paul Ervast med föreningens standert. Som nya medlemmar antogs sjökaptenerna Kirsi och Hannu Ylärinne samt Sampsa Sihvola.
Sommarexcursion till Kotka
Föreningens sommarutfärd företogs 29.8 i sällskap med Eesti Kaptenite Klub till Kotka sjöfartsmuseum. Under resan besöktes också den kejserliga fiskestugan i Langinkoski samt sjöfartsmuseet i Lovisa. På samtliga ställen fick vi guidning. Lunchen avnjöts i Kotka och kaffe med bulle dracks i Lovisa. Förutom esterna deltog 22 medlemmar i föreningen.
Samexcursion till sjöfartsmuseet i St. Petersburg
Föreningen deltog den 5.9 tillsammans med Sjöhistoriska föreningen i Finland och Skeppshistoriska föreningen i Finland i en gemensam resa till sjöfartsmuseet i St. Petersburg.Sammanlagt deltog 20 personer.
Höstmedlemsmötet (#3)
Föreningens medlemsmöte hölls i ESL-Shippings utrymmen den 8.10. VD  Mikki Koskinen och medlemmen Kirsi Ylärinne presenterade rederiets verksamhet. Närvarande var 21 medlemmar.
Hedersuppvaktning vid Sjöfararnas minnesmärke
Föreningen deltog i den traditionella hedersuppvaktningen vid Sjöfararnas minnesmärke den 31.10. 5 medlemmar närvoro.
Julmötet (#4)
Föreningens julmöte i den traditionella julsmörgåsens tecken hölls på Handelsgillet 16.12. Under mötet hedrades den bortgångne medlemmen Petri Suominens minne med en tyst minut.
Medlemmen Lauri Heikkilä förevisade en videoupptagning av händelserna efter ms Sallas ja ms Abakanles sammanstötning.
Styrelsen har uteslutit tre medlemmar ur föreningen pga obetalda medlemsavgifter. Två medlemmar har anhållit om avsked, vilket beviljades. Skattmästaren delade ut medlemsförteckningen för granskning. Närvarande var 31 medlemmar.
Vid utgången av år 2015 fanns det 66 medlemmar.
Styrelsen sammanträdde sju gånger under året. (8.1., 12.2., 27.4., 17.5., 16.7., 11.9., 26.11.) 
I Helsingfors 9.3.2016
* * * *