Protokoll Möte 1/2016

Plats:                                  Arctech Helsinki Shipyard, Skeppsgatan 1, Helsingfors

Tid:                                      13.1.2016 kl 10.30 – 13.10
Närvarande:                       25 medlemmar. Namnen finns i gästboken.
Innan mötet presenterades den nya isbrytaren Polaris för medlemmarna.Ordförande tackade Arctechs representanter: Projektchef Mika Willberg, produktionschef John Forsell och ledningens sekreterare Sirpa Ojaniemi för visningen och lunchen och överräckte föreningens slips åt dem. Sekreteraren vidarebefordrar en slips till VD Esko Mustamäki och framför vårt tack.
                                        Öppnandet av mötet
                                            Ordföranden öppnade mötet kl 12.45.
                                        Sekreterare
                                            Matti Aaltonen verkade som mötets sekreterare.
                                        Föregående mötes protokoll
                      Beslut:         Föregående mötes protokoll godkändes.
                                        Studiebesök 2016 (excursioner)
4.1§                                     Objekt
Ordförande bad om förslag till excursionsmål och fick följande förslag:
·         Arctia Shipping (viceordförande sköter)
·         IB Polaris i färdigt skick (ordförande sköter)
·         MEPA/SSB 1/2017 (verkställande direktör Sampsa Sihvola sköter)
                                        5§                                      Föreningens ekonomi / Paul
5.1§                                     5.1§                                   Medlemsantal och åldersfördelning
Då skattmästaren inte var närvarande uppskjöts ärendet till nästa möte.
6§                                       Hemsidorna / Lauri
Viceordförande Vuorinen informerade om avslutandet av diskussionsforumets avslutande, då det inte förs några diskussioner. De gamla inläggen har sparats.
Beslut:         Diskussionsforumet avslutas. Medlemssidorna upprätthålls normalt.
                                        Övriga möjliga ärenden.
7.1§                                     Det föreslogs att adresspärmarna kunde säljas åt medlemmar.
Beslut:         Styrelsen behandlar frågan på sitt nästa möte.
7.2§                                     Besök hos tidigare ordföranden Timo Nenonen
Ordförande och Dieter Müntzel har besökt Timo och de förmedlade hans hälsningar till medlemskåren.
                                       Nästa möte (årsmöte) 9.3.2016 kl 19.00 på Handelsgillet
Bland ärendena: val av ny ordförande och befästandet av medlemsavgiften.
Paavo Wihuri berättar om  ”Finlands krisberedskap inom sjöfarten”. Presentationsutrustningens fungerande säkerställs.
                                       Mötets avslutande
Ordförande avslutande mötet kl 13.10.
Ordförande
Sekreterare
Kari Wallin
Matti Aaltonen
* * * *